Į TYLĄ...iš meilės...iš artumo...

Rašau į tylą.
Na, nejaugi
Ir šiąnakt
Nieks neatsakys
Tik aimanuos
Pavargus ryla,
It spąstuos
Užspeistas žvėris.
Po sielą, lyg
Po namą slankios
Jausmai,
Ištroškę šilumos,
Tiktai žarijos
Nykiai blankios
Jau įsidegt
Nebevalios...
Laike  ištirpusiuos
Namuos
Kreipiuos į tylą...
...iš tylos...

 Tirpsta sniego  kalnai...
Sirpstant meilei, 
Trupa patys tvirčiausi ledai.
Prie rusenančio židinio meiliai
Prisišlieja  širdies slėpiniai
Ir atsiveria  durys į kelią
Kuriame neklajos  palikti.
Kur  kiekvieną  likimo šakelę
Glaus  pečiai, tarsi medžiai tvirti.
Tirpsta sniego kalnai...
Sirpstant meilei
Į namus grįžta kelio dvasia
Ir pakvietus kelionei  išbėga
Per laukus  lyg piemenė basa.
Bėgtum, skristum
Pavymui pajutęs,
Kaip išaugo gyvybės sparnai...
O aplinkui plevena skrajutės-
Meilės meto pirmi pranašai.Du gyvenimai skyrium

 ...Iki...

Du gyvenimai skyrium,
Du miestai,
Dvi teisybės,
Dvi riekės ant stalo.
Du tikėjimai
Lig begalybės
Ir nei vieno –
Kad taip
Ligi galo...

Du gyvenimai skyrium,
Dvi širdys,
Du pasauliai,
Kur bendras - tik kelias.
Nuo Tavęs
Link manęs
Vienos svirtys
Ir beirstančios
Kelio trinkelės.

Du gyvenimai skyrium
Į šlaitą.
Du šaltiniai,
Begirdantys orą
Ir purslai,
Jau bene
Paskutiniai,
Apsvaiginę
Savotišką porą.


...ir po...

Du gyvenimai skyrium,
Dvi lovos,
Kambariai atskirti
Durimis...
Kaip staiga
Mūsų  pasaka  liovės
Mus kerėt
Savomis spalvomis.

Du gyvenimai skyrium,
Dvi tiesos,
Du tikėjimai,
Kad niekada
Neužges vakarais
Šiltos šviesos,
Kad ir laimėje
Ir bėdoje...

Kad įveiksime skausmą
Ir kančią,
Kad nuo šiol
Būsim daug ramesni.
Tik ir vėl  tamsoje
Skausmas sklendžia,
Kerta žvilgsniai
Kaskart piktesni.

Du gyvenimai skyrium
Į šlaitą
Nors ir miestas tas pats,
Ir namai.
Du gyvenimai
Tiesiai į klaidą
Nuvingiuoja
Keliu  atskirai...

Du gyvenimai skyrium...
 

Negailestingasai, kam
Vėl susiradai mane,
Jeigu niekad nebuvau
Tavo laimės svajone.

Jeigu niekada kartu
Neplaukėm debesimis,
O tik skirstėme dienas
Tavomis ir manomis.

Nudundėjo traukiniai
Laimę nusinešdami.
Negailestingasai, kam
Vėl žaidi su manimi.

Mano namuose ruduo
Neaikštingas ir ramus,
Tavo pievose piemuo
Vėlei gano ožiukus.

Meilė blėso pamažu
Nepaklusdama greitam
Tavo šuoliui, o dabar
Negailestingasai, kam?


Kalbėjomės per visą naktį,
O tegirdėjome save
Ir nebijojome netekti –
Žinojome, kad tai riba
Ir  kad  sugrįžt nebegalėsim,
O eit toliau – tikra kančia.
Kalbėjomės per visą naktį -
O tegirdėjom tik  save.


  Išgalvojau  per daug,
Išjutau per mažai 
Tai ne tavo kaltė,
Kad manęs nematei.

Tau reikėjo daugiau -
Ir buvai Tu teisus
Aš iš tolo sekiau
Tavo jausmo žingsnius.

Bėgau jiems iš paskos,
Maldavau atsigręžt
Negalėjau savęs
Už silpnumą  pakęst.

Nemačiau geresnių,
Gražesnių  už Tave
Nors pro šalį ėjai
Su geriausia drauge.

Pavydėjau  ilgai,
Iki šiol dar jaučiu
karštą jausmą paslėptą
Krūvoje netekčių. 

Sakei, kad  niekas niekad  nenuvils,
Neleisi, kad  jausmai slapta numirtų,
Kad tu tai tas, kuris visur apgins,
Kad pastatysi laimei šimtą tiltų.

Kad, jei reikės, išlyginsi kelius,
Kad  meilė visada namus surastų
Ir, kad per mudviejų ilgus metus
Nuo  mūsų niekada nenusigręžtų.

Sakei budėsi laimės namuose,
Kad niekas  niekada jos neišneštų,
O aš ieškojau žodžiuose tiesos
Lyg neregė raidžių tarp Brailio rašto.

Tikėjau Tavimi ir savimi
Vis laukiau, kad pažadinsi į rytą...
O naktyje žvaigždė su viltimi
Į gilią duobę žemėje įkrito.Nors ir neigiu, bet dar ilgai
Kalbėsiu su tavim ir tarsiuos
Mes esam įpročio vergai
Ir mums nesvetimas katarsis.

Bėdoj, ligoj ar netekty -
Visur ieškosiu rankos tavo
Pamiršusi, kaip praeity
Skaudėjo, kai jinai užgavo

Vėliau, kai visa tai praeis,
Paleisiu pelenais pavėjui.
Tavęs neliks ir  man atleis
Visas žaizdas, kurias skaudėjo.


Tu buvai tarsi  vėjas,
Susupęs mano skausmą
Savuos skarmaluos,
Atviliojai prie tekančios upės
  beirstančio kelio balos.
Neišpaikinta,
Neišmylėta,
Neišglostyta,
Nesupranta
Aš įpuoliau į glėbį gruoblėtą
It nulūžusio medžio šaka.
Tu išglostei kiekvieną kertelę
Ir aptvarstei visas žaizdeles.
Nors buvai iš nežinomo kelio -
Man be galo reikėjo Tavęs.
Aš neklausiau iš kur Tu ir kas Tu,
Toks gražus buvo Tavo vidus.
Taip norėjau, kad meilė surastų
Tau ir man stebuklingus namus.

Tu buvai tarsi  vėjas įdūkęs...

Atsiverkit vartai,
Negirgždėkit vyriai
Leiskite į vidų
Mano laimę tylią,
Mano laimę baugščią
Iš svetur parėjusią,
Kitame pasauly
Upeliu tekėjusią,
Upeliu sruvenusią
Per gūdžiausią girią...
Atsiverkit vartai,
Negirgždėkit vyriai...


Karalystėje mudviejų  - TU
Už vartų - pasaulis ir kelias.
Susipainiojau tarp pažadų,
O ir skrynioj – ne auksas, o varis.

Kelias šaukia – ateiki ir eik
Tik kažkas vis sulaiko už rankos
Aš seniai nebe aš ir beveik
Nematau  pro pavargusius langus.

Karalystėje mudviejų – TU,
Aš - tik  pilkas šešėlis. Ir kartais
Į  save mintimis  sugrįžtu
Ties sudužusio vakaro vartais.

Kad dar kartą  paslėpčiau jausmus
Atokiau nuo akylo kaimyno,
Kol  į vakaro  brydę   sugrius
Paskutiniai  širdies klausimynai.

Karalystėje mudviejų – TU,
O ir skrynioj – ne auksas, o varis
Susipainiojau tarp pažadų,
Nors už vartų  gyvenimas verias.


Tavo veido puslapiuose raidės
Susilieja -nieko nematau,
Nors ir  vakar jos driežiukais raitės,
Bet aš jas be rūpesčio skaičiau.

Tavo veido puslapių stebuklą
Saugojau it bibliją savy,
Kol brangus ir žvilgantis viršelis
Vieną kart ištirpo vandeny.


Nesimatėme,
nesikalbėjom,
nejučia prasilenkėm laike.
Vienas kito laukėm
ir tikėjom,
kad gal būt nubus
tokia diena,
kai išėję paryčiui
į darbą,
susitiksime netyčia...
Kaip kadais.
Ir atrodys, kad
nebuvo metų
išnešiotų
svieto pakraščiais.
Ir kad niekas niekur
nepradingo.
Du pažįstami
lyg pašaknų
susitinka, kaip
kadais į darbą,
kelyje ties tuo
pačiu klevu...
Na, o jei toks rytmetis
aplenks,
ką gi, žmogui
būna ir blogiau...
Vėl meluosiu,
sau - neįdomu
kad gerai,
jog nieko nežinau.
Savo širdžiai
pasakysiu - NE,
kai su krūpčios
gatvėj nerami.
Tik nenuorama viltis
krebždės
ir primins man,
kad nesu teisi.
Ji neleis
pajausti lengvasties
su diena
velnioniška tuščia.
Gal dar susitiksime,
išties,
ir pasikalbėsim
kaip tada...


Nesikalbam. O gaila. Laikas
Išdraikė šilumą pakluonėm
Ir nebereikia apsimetus
Dalintis netikrom malonėm -

Į  lovą kavą kartą metuos,
Gėles – tik per gimimo dieną.
Įsėdome ne savo ratuos
Todėl ir riedame po vieną.

Tikėjimas pavymui šliaužia
Lyg šuo išdvėsęs ir pašiurpęs,
O mes lyg niekur nieko renkam
Nuo kelio paskutines dulkes.

Nesikalbam. Ir vis tik gaila,
Kad rieda traukiniai pro šalį.
Tikriausiai džiaugtis būtų kvaila,
Kad likome tik du bedaliai.


Nesikalbame... 
Gaila...
Laikas...

 

Mes tiesiog kaip du vandens malūnai-
Upės tėkmę priešinga kryptim
Bandome pasukti ir užkliūnam,
Trupindami girnas akmenim.


Pasikalbėkim dviese.
Tu neprieštarauji?
Seniai , o kaip seniai
Tariausi su Tavim.
Tavęs nėra ir Tu
Nepriekaištauji,
Bet juk žinai,
Kad gyvenu viltim.
Kur nors, kažkiek
Nors sekundėlę
Paskirsi man savos širdies,
Nors kruopelytę,
Nors lašelį
Atseikėsi iš praeities.
Gal Tavo žodis
Vėl taps kūnu
Ir aš jį jausiu naktimis.
Pasaulis verčiasi, kai būnu
Viena su savo mintimis.
Pasikalbėkim dviese,
Aš palauksiu,
Palauksiu dieną, mėnesį, metus,
O gal akimirką...
Kas žino.
Juk mūsų laikas toks trapus..

Į visus mano klausimus
Atsakai tik tyla,
Na, kodėl gi mes rausiamės
Ten, kur nieko nėra.
Išsivalėm ir  aidim
Lyg skardinė laukuos
Su savaitėm beveidėm,
Sniego raštais plaukuos.
Pernelyg nepraradom -
Taip gal net patogiau -
Dulkeles  nusikratom
Ir pirmyn,  ir toliau...


Kur Tu esi? Ieškodama Tavęs
Nebetekau daugybės paslapčių.
Barsčiau sekundes, valandas, dienas,
Linkėjimus man svetimų žmonių.
O vasaros vis tolo nuo manęs,
Danguj tirštėjo debesys juodi,
Aš vis  bridau per kalnus, per marias
Ieškodama tavęs toje šaly,
Kurioj visi šypsojos, tik ne aš,
Kurioj visi laimingi, tik ne mes
Kur tu esi? Suskleidusi bures
Aš plūduriuosiu kol krantan išmes.
Krantan, kur niekas niekam  netrukdys,
Kur vasaros žiedais barstys takus,
Prašau, gyvenime, pabūk vedlys
Ir man parodyki į jį  kelius.
 


Kaip Tu?
Tokia diena apniukus...
Namai prie žemės prisegti.
Tik vienas krutantis voriukas
Šermukšnio lapo vidury
Mažytį savo tinklą audžia
Lyg duoklę rudeniui slogiam,
Dangus ir vėl dienelę skriaudžia
Išdraikęs debesis. Ir kam?
Širdy chaosas, vėjai gūdūs,
Namai namučiai apleisti,
O ilgesio bangoms užplūdus-
Visi jutimai atviri.
Na štai, matai kokia bejėgė
Be Tavo rimasties  esu
Todėl ir klausiu kaip, mielasis,
Šiam buvime jautiesi Tu.Tokia proga... O mes atskirti
Trintuku, kuris kartą ištrynė
Visą kelią, kuriuo tu eini
Ir kurį mano pėdos įmynė

Tokia proga... O mūsų nėra
Ir nebus, nes takų nebeliko-
Aš- su savo vargdiene skara,
Tu – ant nebaigto namo vainiko.

Taip ir liksim laike atskirtais
Tokia proga...O mes savo pirtį
Kursim skyrium senais stagarais -
Visa kita suspėjo suirti.

 Jei įmanytumei, apsiaustum,
Neleistum klaidžioti laukais.
Aš taip norėjau, kad paklaustum:
-Su kuo gi laime dalinais?

Tau atsakyčiau tyliai tyliai,
Kaip kartais kalbasi savi:
-Mielasis, būna laimės štiliai
Trumputėj raganų nakty.

Ir būna  paprastų stebuklų,
Kur du kart du - tai keturi,
Ir salvės svetimų pabūklų,
Kurių seniai nebegirdi.

Ieškojau  kelio į ramybę.
Kodėl neklausi ar radau?
Į tavo tylinčią kantrybę
Atsirėmiau ir suklupau...


Jokių vilčių į nieką nededu-
Jų šukės tapo kelio  rakštimis,
Kol mes po savo pasaulėlį
Lyg seną sąvartyną krapštėmės.

Jokių užuominų, paguodų,
Jokių krypčių į jokią pusę
Nerodau ir veltui neduodu.
----------------------------------
Meluoju. Jos seniai uždusę.


Kiek daug  tavęs many
Ir kiek mažai,
Kasdien iš naujo
Ieškau veido linkių,
Akių gelmės
Stikliniai ežerai
Išblunka tik
Šešėlin pasislinkę.
Vagelė pasmakry
Kaskart giliau
Įrėžia einančią
Atskirtą dieną
Lyg ir kartu
Pakylame, tačiau
Į vakarą  pareiname
Po vieną.

Kiek daug tavy manęs -
Ir karščio šuorai,
Ir ledo kruopos,
Ir laukinės  spalvos,
Beirstantys
Senieji pamatai
Ir sidabrinės
Skvero eglių galvos
Išblukę nuo
Karštymečio sausros,
Nuo įšalo belaikio
Ir besaikio,
Kiek daug kiekvieno
Mūsų mumyse,
Bet netgi to per maža...
Vis  dar reikia...Kai  nepasigendi,
Kai  nebe skauda,
Kai nebeieškai
Metuose paklydęs,
Kada išrauni
Paskutinė raudą
Ir supranti save
Klystąs ir klydęs,
Vėl atrandi tą patį
Brangų veidą,
Imi jį glostyti,
Rasa suvilgai,
Nešioji su savim
Ir nepaleidi,
Nes nežinojai
Kaip jo pasiilgai.Pažiro  lašeliais antai,
Ten kur nieko nebuvo padėta,
Kodėl gi neklausi, žinai?-
Į tą pačią, į senąją vietą,

Kurioje mes abu kažkada
Tiek ieškojome lobio paslėpto...
Ir štai bligsi šaltinio srauja
Prie suskilusio riešuto liepto.

Ir kurgi ji slėpės anksčiau,
Kai leipėjo karštis be proto?
Nematei? Ir aš nemačiau,
Atsišliejus į alksnį kuprotą

Bučiniais, nekaltais bučiniais
Svaiginausi,  tarsi pakerėta
Ir tavim, lyg šaltinio lašais
Savo troškulį girdžiau iš lėto.

Ji atėjo anksčiau už tave-
Kol blaškeisi sau vietos nerasdamas,
Balta varna juodųjų pulke
Tobulai ir grakščiai apsimesdamas.

Atskubėjo per sniegą basa
Švarią tiesą ant rankų iškėlusi.
Nemeluosiu – nebuvo laukta -
Nešvari ir  labai  susivėlusi.

Nors atėjo su mano žinia,
Su viduj išbujojusia nuojauta...
Balta varna juodųjų pulke
Nuo kitų skyrės skurdo užuojauta.

Ir  garbinga bailumo seka,
Kad tik niekas ir niekam, ir niekad.
Pabaiga... Pabaiga nekalta,
Kaip ir žodis, jam laiko neliekant.

Ir vėl laiškai be adreso
Į  mano dėžę krenta.
Be nuotaikų,  be klausimų,
Be jokių sentimentų,

Be pavardės, be parašo –
Lyg baltos sniego skaros...
Ir vėl laiškai be adreso
Nepriekaištingai švarūs.

Bandau  atrasti pėdsakus
Atvertus baltą lapą,
O aptinku vos spurdantį
Baltų alyvų kvapą

Laiškai. Laiškai be adreso
Nepriekaištingai švarūs
Be pavardės, be parašo-
Lyg baltos sniego skaros.


Bet gi  buvo ir žvaigždės į delnus
Nusileidę mėnulio taku,
Ir kopimas į menamus kalnus,
Ir ieškojimas paukščio sparnų,

Ir tikėjimas tyras ir šventas,
Ir bėgimas alyvų varsom,
Ir beribis ieškojimas kranto
Sūkuriais pažymėtom vagom.

Ir dar  buvo  likimas žadėtas,
Tik tame aklame bėgime,
Beieškodamos tinkamos  vietos,
Nubangavo  ne mūsų  žeme.
 


O aš ateisiu,
Nesvarbu, kad lyja,
Basa, išalkus,
Nežinau - sava?
Į tavo paslaptingą
Karaliją
Įeisiu tiesiai,
Nesibelsdama.
Baltais jazminais
Vakarą išbersiu,
Pakviesiu kelią
Pasėdėt drauge,
Lyg vynu skausmą
Tavimi užgersiu
Akimirkai
Pavirsdama tava.
O aš ateisiu,
Nesvarbu, kad šalta,
Kad kelias kitas,
O ir aš ne ta,
Kad nutamsėjo tai,
Kas buvo balta,
Dar vis tikėdama -
O gal sava?
 

Atėjau pasitikti Tavęs
Tik ir vėl nesulaukiau prie tako.
Sako laimė  pabėga daržais…
Įvairiai apie ją žmonės šneka -

Kad veidmainė ji, kad neilga…
O man jos atkarpėlės užtektų,
Vos pažinę  ant kelio pėdas,
Mano pėdos iš paskos nusektų.Aš - Tavo veidrodis...
Jame matai
Save. Ir kai
Supainioti jausmai
Sulūžinėja
It išdžiuvę šakos,
Tu stoji prieš mane,
Manęs netekęs,
Slepi ne savo -
Svetimas akis
--------------------------
Be ašarų
Išeina paslaptis
--------------------------
Aš - Tavo veidrodis
Ir aš jau skylu...
Kas gi dabar
Į pokalbį nebylų
Atvers vartus
Ir lauks prie jų
Suklupęs...
Nukrinta veidrodis
Nuo sienos
Atsilupęs...Gilioj nakty,
Kai pusnys miega
Užkloję žemę savimi,
Kada ateina ir išbėga
Sapnai trumpučiai  ir akli,
Kai vėjas į langinę seną
Galanda trupančius nagus,
Nakties budėjime rusena
ŽMOGUS.
------------------------------
Dienos langų
Raižytuos raštuos,
Gyvoj bekylančioj bangoj
Nubudę baltumos bekraštės
Ir toj baltumo platumoj
Įspaustos pėdos susilieja,
Palikdamos plačius takus.
Kaip ir kasryt - gyvent išėjo
ŽMOGUS.Apkabinki mane kaip kadais.
Vėtros rims, lyg žirgai pažaboti,
Noriu likt su tavim kartu
Ir pasiekt paskutinę  stotį

Tik mane mažumėlę priglobk,
Pasakyk, kad esu reikalinga
Mano sielą paguoda užklok,
Kad dar kartą užmigčiau laiminga.

Kad tikėčiau jog viskas praeis
Visos negandos ir netikrumas,
Kad pavasaris širdį įleis
Į gyvybe pulsuojančius rūmus

Apkabinki mane kaip kadais...Sielos lieka, keliauja laiku
Nors žmogus jas ir mėto, ir vėto,
Kol širdis apsitraukus šarvu
Ieško kūno gerai padėvėto.

To kurs  ims  ir  lyg savą priglaus,
To, kuris nebeleis neteisybės.
Kurs pavidale gero žmogaus –
Ne sureikšmintos savo esybės.Tavo venos.
Jos tokios prisirpę.
Jų keliu slenka mano ranka
Čiuopdama kaip nevaldomai virpa
Pagrindinė gyvybės styga.

Karščio  šuorai
Nubėga  latakais,
Įsiskverbia  į kūną gilyn,
O aplink vien tik virpančios žvakės
Nekantrių judesių įkandin.

Beskubėdamos degti užgęsta,
Užliūliuoja akla sutema.
Nebežinome plaukti, ar skęsti,
Ar  ištirpti nakties tamsoje.
 
Ir vėl nesulaukiau tavęs –
To ankstesnio, kurį pažinojau.
Čia ne tu sugrįžai  ir ne aš
Tau vakaro guolį  paklojau.

Naktimis nebešėlsta jausmai-
Jie kažkur su klaidom susipynė
Ir gilėjantys laiko   randai
Savo pėdsakus  sieloj įmynė.

Vakarais į namus sugrįžti
Nebe tu,  o tik tavo šešėlis
Toksai svetimas tarp svetimų,
Nesiliaujantis skaudęs  ir gėlęs.
Ir aš ir Tu, abu nežinom
Kiek davė Dievas mums kartu,
Tad susidaužkim taure vyno
Ir iškeliaukime laiku

Kelionėn pasisėmę saują
Laukinio klimpstančio  medaus.
Mums gerą laiką pranašauja
Patsai pačiausias iš dangaus.

Iškeiskim  pinigus  į  drąsią
Kelionę užmaršties takais.
Kitos tokios progos nerasim
Ir  laikas niekad neatleis

  tingų  sąstingį  ir lėtą
Vilties judėjimą jame,
Už tai, kad buvo daug žadėta,
O apsistota mažume.

Ir man ir Tau...
 
O mūsų upė ligi šiol be tilto...
Tu dešiniam, aš kairiame krante
Ant piliakalnio kažkada supilto
Su mūsų protėvių dvasia gyva

Kviečiu mintis atbrist į savo pusę,
Žinau – vienintelės, kurios neskęs,
Pabus šiek tiek, o vakarop, paklusę
Parbris ir mano širdį tau parneš.

 

Atvertos durys, atviri langai,
Prie kojų švelniai glaustosi vėsa
Ir nieko kas taip sunkiai, atkakliai
Po širdį draikėsi klampia migla...
Atlėgo, pasiliko už ribos...
Vardu nešauksiu, išbarsčiau raides
Ir neieškosiu kambario kampuos
Dalies pasiligojusios savęs.
Atsainiai laišką stumteliu šalin
Lig  jį ne tu man vakar parašei
Ir brisdama į vakarą gilyn
Netyčia išgirstu Tave naujai.
Išties, kiek daug  praradome spalvų
Margoj paletėj jų beliko dvi...
Aš juodą kelią vėl tapau baltai
Su saulės pakraštėliais pariby.Sklindžių kvapas,
Parvedęs namo
Virtuvėlėje šnekina mamą,
Šių kvapų prisigėręs dubuo
Garo šilumą sklaido po namą.
Glemba kūnas po darbo dienos,
Rimsta pėdos pavargę nuo kelio
O oazėj namų šilumos
Raivos katinas tėvui ant kelių.
Po ilgos visadienės trinties
Keičias ritmas, ir  skonis, ir kvapas...
Sklindžių kalnas virš medžio anglies
Su šeimyna  šeimyniškai šnekas.Kažkas iš praeities prigludo,
O aš ir vėl nepažįstu
Tik šiluma tokia, lyg būtų
Atitekėjusi krauju.
Suvirpo sielos rudimentai
Giesmės vargonų vedami,
Ir švelnūs sodrūs sentimentai
Nubudo kelio pakrašty,
Kuriam ilsėjosi  laukimas
Ir begalinis ilgesys...
Gal tai žmogus, o gal likimas
Vėl pasibeldė į duris
Slapta, lyg skrisdamas pro šalį,
Nematomas ir nežymus
Net atokiausioje kertelėj
Suradęs miegančius jausmus.
----------------------------------

Kažkas iš praeities, kuriai aš
Skolinga ligi šiol esu
Kažkas, ko niekad neturėjau,
O ir turėti negaliu. 


Koks saldus tas lytėjimo skonis,
Kai per nugarą tarsi lašais...
Kai ant klubų, po pirštų kelionės,
Likę pėdsakai veda takais
Paslapties. Ir žinojimas sirpsta,
Ir vaitojimas toks atkaklus,
Kol į nežinią puolęs ištirpsta
Paskutinis sukrautas medus.
-------------------------------------
Koks aitrus tas lytėjimo skonis...    


Nežinau kur  mano „aš“
Vos tik priglundu
Susiliejame į vieną
Kamuolį abu.
Kraujas kaitina ir tvinksi
Sklinda šiluma
Nejučia pradingsta ribos -
Dviese viename.
Vienas kūnas, vienos mintys,
Vientisa malda,
Imame krauju dalintis
Širdimi viena.
Tirpsta  negandos ir laikas
Toks nerealus,
Vienalytis laimės tvaikas
Užliūliuoja  mus.
Kūnas veržiasi ištirpti
Jausmo kamuoly-
Nebeatskiriu kur aš,
O kur Tu esi.Tegul liks neskaitytas šis laiškas.
Adresato nėra ir nebus
Tiktai štrichai keli nebeaiškūs
Vis bandys susirasti namus.

Nesupyk, jei į tavo pabels,
Neieškok begalybėj taškų -
Krenta lapai ne tik nuo obels,
Ir ne tik rudeniop neramu.

Neskaitytų laiškų lavina...
Ir jausmai,  tarsi voro tinkluos
Įsipynusi musių šeima,
Kuri niekad neišsivaduos.
Ir vėl mane su ja tapatini.
Kita aš, ar matai, kita.
Ir tą nelemtajį sekmadienį
Vėl iškeitei mane į ją.

Ieškodamas atitikmens
Lyg dulkių sluoksnį nuo akmens
Bandai nubraukt visus metus,
Bet jos nėra ir jau nebus.

Nebeieškok many jos bruožų,
Gal ji geresnė, nežinau,
Nuneškime ant kapo rožių
Ir grįžkime, aš pavargau,

Ne dulkių šluostyt nuo akmens
Papėdėje slogaus rudens,
Bet pasidžiaugti ir už mus
Kita aš. Bet juk jos nebus.

Ir vėl, ir vėl  mane tapatini...
Pasižiūrėk, juk aš - ne ji
Išmesk sudvejintąjį kratinį,
Nebesirauski praeity.

Ir prisiglaudęs prie akmens,
Nebeieškok atitikmens...Patikėk, aš kitoks nei visi
Man garbė daug svarbesnė už sąžinę
Juk pirmoji – visų priešaky
O antroji - nulindus į nežinią

Patikėjau - kitoks, nei visi...


Nereikėjo taip
Griežtai ir skaudžiai -
lyg kirviu -
parodžius žaislą naują
  paslėpti.
Kas gi šitaip baudžia
tą, kuris lyg vaikas
pasikliauja
stebuklu,
gal ir ne jam atėjusiu.
Argi visuomet
Pas tuos ateina...
Kam gi žaisti
kartą patikėjusiu,
kas minutę dedant
naują kainą.
 


Salsvai rožinis
Vakaras.
Įsčiomis nusrovena
Palaimos banga -
Eidami prie
Nesaugomos kryžkelės
Imam tai, ką
Pasiekiam ranka.
Bet juk vakaras
Vis tiktai rožinis
Ir tame salsvame
Turiny
Išsilieję į  lengvą
Dirvožemį
Žemei liekam
Kaip niekad savi.Pastelinis pavasaris
Ant tvenkinio dar ledas,
O širdyje pastelinis
Gyvenimo paradas.
Rikiuojasi į vieną gretą
Visi, kurie dar laukia,
Kol palaidūnas dailininkas
Visas spalvas ištraukia.
Teptukais brūkšteli per pievą,
O joj - visa paletė
Ir  širdyje staiga sukrunta
Gyvenimo ruletėNegaila. Ėjo ir išėjo
Takais savais ir supintais.
Išėjo ten – kur laikas sėjo
Laukus seklučiais šuliniais

Iš vieno semdamas tik smėlį,
Iš kito drumzlinus  lašus,
O radęs vandenį, užgėrė
Visus ištroškusius metus.

Nuo vieno šulinio prie kito-
Palikęs atspindį dugne,
Jei be vandens -lapu įkrito
Jei vandenin – akių spalva.Pasiliksiu sapne.
Tu išeisi,
Tyliai verdamas
Lauko duris.
Aš užsklęsiu
Ir niekur neleisiu
To, kas buvo
Šiąnakt su mumis.
Pasiliksiu spalvas,
Karštą kvapą
Dar rusenančių
Tavo delnų,
Nuvingiuojantį
Bučinio taką
Tarp sudrėkusių
Lūpų kraštų.
Sustabdysiu
Lėkimą į priekį,
Tegul bus
Ši kelionė ilga...
Eik. Nežadink.
Juk viską palieki
Tirštame tarsi
Rūkas  sapne.Šlapios pėdos pilkame asfalte,
Tarsi debesėliai iš dangaus -
Poromis į žemę nusileidę
Ir nusekę kryptimi žmogaus.

Įdienojus, kelias ima blukti
Virpa karštis, tarsi katile.
Taip ir norisi pačiai pratrūkti
Nežabojama lietaus čiurkšle.
Susitikome vietoj šventoj -
Mėtos stipinas rato nulūžęs...
Pirmas Tu. Aš antroj pamainoj
Prie beirstančio laiko bakūžės.

Laukiam taip, tarsi švęsto vandens
Kas įpils į suplyšusį rėtį...
Nors  atėjome savo rudens
Aksominio dangaus palydėti

Prie dienos pabaigos atšvaitų -
Prie bedylančio laiko bedugnės,
Kol ant trupančio stiklo langų
Šokinėja saulėlydžio ugnys.

Susitikome vietoj šventoj...Ryte ir ji kartu nubunda –
Juk vakaras dar taip toli...
Kartu su ja lengva pagunda
Krebždena  smegenų srity

Ir taip toli nuskrieja mintys
Jog kartais daros nejauku,
Nes negali jomis dalintis
Netgi su artimu savu...

Palakstę stepėmis sugrįžta.
Saulutei sukant vakarop
Ir kūnas pamažu atlyžta,
Ir dieną pasiunti velniop...

Viltis...

Nekeiski žingsnių į vertes-
Jos taip dažnai pakeičia kryptį-
Paskesnės uždengia pirmas
Ir šios nesugeba išlikti.

Belieka užmiršti keliai,
Kuriais keliavome bekraičiais
Save raminame - laikai...
---------------------------------------
Ir tampam  nuolankiais tarnaičiais.

O gal jau viską į vertes...
Gal tiktai  tiek ir tebeliko...
Nei aš- ne tu, nei tu - ne aš,
Ar verta keistis  dėl skatiko...Pavargsti ir gyvenimas rodos
Lyg viena ištisinė tremtis-
Be lakštingalų mingančiuos soduos,
Kai tie  susmegę suvis.

O juk reikia nedaug - kad pašauktų,
Kad išgirstumei kalbą žvaigždžių,
Kad ateitų, kad būtų, kad lauktų,
Kad abu...kad abu...kad abu...Aš - Tavo veidrodis...
Jame matai
Save. Ir kai
Supainioti jausmai
Sulūžinėja
It išdžiuvę šakos,
Tu stoji prieš mane,
Manęs netekęs,
Slepi ne savo -
Svetimas akis
--------------------------
Be ašarų
Išeina paslaptis
--------------------------
Aš - Tavo veidrodis
Ir aš jau skylu...
Kas gi dabar
Į pokalbį nebylų
Atvers vartus
Ir lauks prie jų
Suklupęs...
Nukrinta veidrodis
Nuo sienos
Atsilupęs...
Nubanguoja šiltos versmės
Kūno virpulius aplenkę
Ir sustingsta ant šventoriaus
Nuolankiai pečius nulenkę

Seno luobo lyg nebūta -
Švarūs marškiniai kutena,
Kol  jaunutė  vaidilutė
Jaukų aukurą kūrena.Kur tos laumės, kur iš ryto klojo
Sidabrinį atlasą laukų?
Rytas, busdamas, ant savo kojų
Tesurado liekanas plaukų.

Kupstelius pašiauštus vėjo gūsiais -
Šaltą drėgną patalą nakties.
Kur tos laumės, kur tik vieną pusę
Teišpaišė raštais paslapties.Ar svarbios priežastys? Tu išeini.
Juodais nuodėguliais išbarstęs kryptį.
Diena sustingsta vakaro glėby
Ir nebežino – eit ar pasilikti.

Ilgai blaškysis  vėtros vakarais,
Šaltom naktim po sielą klaidžios akys,
Tu nubrendi  gličiais rudens  takais
Neįprastu  švytėjimu apakęs.
Susigulėjo nuotaikos,
Susisluoksniavo skriaudos,
Išsikerojus priešprieša
Ir ta nustojo gaudus.

Sakytumei prieš bėdą
Nustojo siausti  vėjai -
Aš pagavau likimą,
Kurį man pametėjai.Prisijaukino žodžiai ir paleido,
Ir nesvarbu, kad jau lyg neregys
Žvelgi  kaip tavo laikas susiskaido
Oda, širdim – tiktai ne akimis.

Spalvas skiri, nebent uosle palietęs,
Apčiuopomis neberandi brastos
Ir nebelieka atspalvių paletės -
Kaip žodžiais dovanotos šilumos.

Mane prijaukinai ir aš į žodį
Tau atsakiau ne žodžiais – širdimi,
Kalbėjau taip šiltai, o tau atrodė
Kad aš kalbuosi ne  su tavimi...Kur tas krantas,
Kuriame išlipus
Pasitikti
Rudenio šalnų,
Senas klevas
Raustančiais vainikais
Dar suskubs gražiai
Aprengt abu?

Ar tas vėjas
Nešantis mūs laivą
Per  staiga
Sukilusias  marias
Ras tą krantą,
Kur klevus pasėjo
Ir kurio tiek laiko
Ieškom mes?Ir vėl, naktie,
Iš patalo šilkinio –
Į šaltą kietą gruntą.
Kas žino, gal
Iš paskutinio -
Visi sapnai nubunda.

Tau nuobodu,
O aš gera kaimynė -
Dabar jau ligi ryto
Tau pasakosiu,
Ką pati ištrynei
Iš laiko nematyto.

Subėgę mintys
Veja sapną lėkštą,
O aš ir vėl bežadė...
Išeik ir tu, naktie,
Jau rytas brėkšta,
O mėnuo saulę vedė...

2 komentarai:

Raimundas rašė...

Nuostabios eilės. Labai aštri,geidžiama moteriškos meilės išraiška. Labai "užkabino" mane jau kai ką nusprendęs mokytis mintinai.
Labai susižavėjau autore. Kaip anksčiau jos eilių neradau.

Egmilė rašė...

O man atrodė - manęs tiek visur daug. Ateikite į FB grupę "Eilėraščio taku". Ją įkūriau žmonėms, kurie mėgsta poeziją ir tiems, kurie patys rašo. Čia rasite daugiau, nei sudėta šiame puslapyje, nes dėl laiko stokos, jau kuris laikas nepapildau eilių. O visos naujos yra publikuojamos FB. Ačiū už gerą įvertinimą.