LEDO KRUOPOS...jausmų palėpėje...

 
Kai paskutinį kartą čia lankiausi,
Radau kelis dienoraščius senus.
Ar pameni, tuomet manęs paklausei
Kodėl palėpėje slepiu jausmus.

Nepamenu ką atsakiau tą kartą,
Gal būt kažką labai arti tiesos
Dar nežinojau, kad jau kitą kartą
Tave paliksiu ant laiškų krūvos.

Talpi, neiškalbi jausmų palėpė,
Voratinklių išmezgus rietimus,
Vos man pašaukus tyliai atsiliepia
Atodūsiais į  mano  jutimus.


Išsemk mane lyg šulinį
Lig paskutinio rentinio
Ir sustabdyk akimirką
Gyvenimo fragmentinio.

Įkvėpk mane lyg orą
Sutvinkusį į karštį
Ir išvynioki širdį
Supančiotą į tvarstį.

Išgerk mane lyg taurę
Laukinės meilės sklidiną,
Tegul ji tavo jausmą
Naujais žiedais pražydina.

Išsemk mane lyg šulinį
Lig paskutinio rentinio
Ir sustabdyk akimirką
Gyvenimo momentinio.
Nebetylėk. Tyla jau staugia
Naktim lyg šuo į pilnatį
Ir ištuštėjusią palaukę
Netektimi užpildanti.

Nepasakyti žodžiai talpūs-
Jie pasipūtę ir išdidūs
Ir dar - kur kas labiau iškalbūs
Už šimtą kartų pasakytus.

Dažnai juos peršti, kol jie dyla
Išpjautum, rodos, ir išmestum,
Garsais užpildžius tuščią tylą
Namo gyvenimui parvestum.

Ir nebebūtų ji bebalsė,
Ir nebebūtų ji bežadė.
Tyla tikėjimą išbarstė
Lyg kortas senstanti kaladė.

Tyli? Tylėjimas net staugia
Naktim lyg šuo į netektį,
Suardžius paslaptį nejaukią -
Naivios širdies nedatektį.
Pamelavai  ir vasaros liemuo
Tikrai ne nuo karštymečio suvirpo,
O trumpas metų vidurio skiemuo
Be pėdsakų į nebūtį ištirpo.

Ir pasitraukė ūkanų kerai,
O, rodosi, tiktai pamelavai.

Neleisk, kad eidama visai  išeičiau
Ir išsineščiau skausmą su savim,
Ir niekada neleisk, kad pasikeisčiau
Palikdama užgesusia ugnim.

Neleisk, kad vėl apkaltinčiau likimą,
Suplėšiusį gyvenimą perpus,
Ir įsineščiau sunkų prakeikimą
Į savo apsikrėtusius namus.

Neleiski man, kad eidama užgesčiau
Kaip gęsta laužas paliktas nakty,
Neleisk, kad laiko paslapty prarasčiau
Tikėjimą nubudusį vilty.

Ir, kad išėjusi atgal negrįžčiau
Neleiski man, nes aš dar nežinau
Kokiam pasauly  mano karalystė,
Kurioj nė karto dar negyvenau.

Neleisk, kad eidama visai išeičiau...
Jau švinta. Įkaitus naktis
Ir vėl paskubėjo pasprukti,
Palikus ties paslaptimis,
Kurios dar galėjo užtrukti.

Pro langą smalsuolė diena
Jau kaišioja nosį į guolį
Ir pyksta nesuprasdama,
Kad ji neprašyta įpuolė.

Susigėdinta ryto aistra
Užgesino liepsnojančią ugnį
Ir nugrimzdo šviesos lydima
Į aukščiausios palaimos bedugnę.Šykštus likime, trupinius barstai,
O juk kažkam nepagaili net saujos.
Atleisk, kad aš taip tiesiai, paprastai,
Tai nedėkinga  neviltis maištauja.
Žinau, kad  man užteks ir ačiū Tau,
O vilčiai savo  rasiu saugią vietą.
Ji pakanti. Atleiski jai, prašau,
Už nesaikingą troškulį turėti.
Skalsus likime, mano pėdseky,
Aplenk mane ir man parodyk kelią,
Kuriuo beeidama,  jo pakrašty
Surasčiau ramią   atilsio kertelę.
Trapus likime, seikėji retai-
Bijai išlepinti liguistą sielą-
Juk ne visi šios  žemės padarai
Išlieka savimi  patyrę gėlą.
Dosnus likime, pasilik ir vesk,
Tegul į nerimą, tegul į gruodą,
Tiktai, prašau,  pavargęs neišmesk,
Kaip išmeta suskeldėjusi puodą.

Likime mano,
Mano pėdseky...


Mes buvom svetimi,
Tokie ir likom-
Du poliai- ir pradžia
Ir pabaiga.
Ką kaltinti už tai,
Kad susitikom,
Kam priekaištaut
Už tai, ko nebėra.
Už tai, kad susikūrėm
Naivią pasaką
Ir ja tikėjom
Kaip maži vaikai.
Gal mums vaikystėje
Jų niekas nesekė,
O gal mes laukėm
Pernelyg ilgai.
Trumpam tarpukely,
Sulaikę kvapą
Eilučių tarpuos
Žarstėme mintis
Spėliodami, ką dar
Į juos įterpus
Kad būtų atviresnė
Paslaptis.
Tik laikas vėl
Atgal į savo vietą
Grąžino
Susiplakusias viltis,
Atsargiai skirdamas
Saikingą dietą,
Kad einant
Nebemaustų praeitis.


Aš nieko neprašiau,
Tiktai buvau
Nedeginau ir nesugrioviau tiltų,
Ar begalėjo būti paprasčiau,
Kad viesulai rūstybės nesukiltų...

Aš nieko neprašiau,
Tiktai buvau,
Tad už buvimą
Ir atsiprašau.Ateik prie mūsų upės kaip tada,
Kai snigo žvaigždėmis  į drėgnus plaukus,
Kai pasislėpę  dviese naktimis
Svajojome, kad šios dienos sulaukę
Mes būtinai  sugrįšime   ir vėl
Įbrisime į sraunią  upės vagą...
...................................
Tavęs jau nebėra,
Tuomet kodėl
Aukštai danguj
Tos pačios  žvaigždės dega...

Tavim užpildžiusi kiekvieną kertę
Aš tyliai tyliai į Tave skverbiuos
Tik  skląsčiai taip ir lieka užsisklendę
Nepasakydami visos tiesos.

Tavim išrašiusi kiekvieną raidę,
Jas sudedu po vieną į natas
Ir svaigstame abu drauge išbraidę
Eilėraščių ir muzikos lankas.Nepatogus gyvenimas jau ima mausti
Nuo jį apžiojusių aštrių nasrų
Ir įbrėžimai pradedą parausti,
Ir nuospaudos ant numintų pėdų.

Pavakary atslūgęs kūno karštis
Už horizonto išveda datas,
Ir slenka praeitin nudrėkstas tvarstis
Paskleidęs kvapą į visas puses.

Išaugtos  viltys  nepažįsta vėjo,
Kedenančio gyvenimo kupstus,
Ir, rodos, kad gyvenimas praėjo
Aplenkdamas ir širdį, ir namus.Tavo pirštų dėmėm
Seka pirštai sutrikę,
Brydėj jų pasiklydusi
Ieškau esmės,
Bet rudens kelyje
Pirštų pėdos įstrigę
Prisišlieja širdim
Prie tavosios širdies.

Skiria laikas pavargęs,
Virtęs sluoksniais kartumo
Ir tame kartume
Ieškau MŪSŲ rudens...
Prisiglaudę nakčia
Prie dėmėto artumo
Tavo pirštų  dėmėm
Mano pirštai srovens...Ašara klastūne,
Nevirpėk ant skruosto,
Neskubėk išnešti
Skausmo į gatves,
Nes nuožmus teisėjas
Ant likimo sosto
Į tave pažvelgęs
Nesupras tavęs.

Tegul laikas kelią
Palengva iškloja
Nuo likimo smūgių
Saugančia ranka,
Tegul tavo laikas
Neskuba - vėluoja,
Nejučiom paklysta
Ties pačia riba.

Ašara klastūne,
Neišduok laukimo,
Neskubėk išnešti
Nerimo dirglaus.
pasistenk užtrukti
Posūky likimo,
Pabandyk ištirpti
Sieloje žmogaus.Nedėlioki ant delno likimo
Sudraskyto gyvenimo kelio.
Jame be kasdienio laukimo
Nesurasi gaivesnio šlakelio.

Epizodiškai blyksinčios šukės
Trūkinėjantys vingiai nerangiai,
O ir likęs kelelis aprūkęs,
It tikėjimas knapsintis  vangiai.

Nebelopyk gyvenimo kelio
Iš senokai nutrinto albumo
Ir neburki iš delno brūkšnelių
Tarp juodų ir apkartusių dūmų.

Ant išvarginto delno likimo
Tiktai skurdūs  bereikšmiai takeliai
Ir nei vieno raiškaus išlikimo-
Tik siūleliai, siūleliai, siūleliai...Tavy lyg veidrody save mačiau,
Klajojau krištoliniam atspindy.
Ar pažinau? Tikriausiai pažinau-
Lyg upės susibėgę sielos dvi

Žodžius pamiršę kalbasi tyla,
Kai viskas sakoma tik širdimi,
Kai toj tyloj labiau nei bet kada
Kiekvieną sielos krebždesį girdi.

Ištirpsta visos paslaptys tyloj-
Nusineša jas tekantis vanduo
Ir stingsta  nenusakomoj maldoj
Ruduo. Toksai  nepaprastas ruduo.
Juk ne aš išgalvojau tą pasaką,
Tai kodėl palikai prie obels -
Jau ir kelias atgal nebepasuka,
Ir ąsoty -nė lašo vandens.

Obelis nebeprašo nuskinti -
Nederlingas išpuolė ruduo,
Krosniai duonos nespėja rauginti
Darganoj aptrupėjęs dubuo.

Ir meška jau seniai užaugino
Paskutinius rudus meškučius,
Laikas grįžti, tik niekas nežino
To takelio atgal į namus.

Jis nebuvo klaidus, tik vingiuotas,
Nebėra niekur  tavo pėdų-
Prie bevaisės obels samanotos
Pilnas laukas pilkų riedulių.

Juk ne aš išgalvojau tą pasaką,
Tai kodėl palikai prie obels?
Be tavęs – tik pilkas akmenėlis,
Tik begęstanti ugnelė pakely,
Be tavęs – tik slystantis šešėlis
Vakarėjančiame vandeny.

Tik trapus grumstelis vidur kelio,
Tik takelio siauro atplaiša,
Be tavęs esu tiktai dulkelė
Šalto vakaro pabaigoje.
Užtvindę krantą, karštos bangos ritas,
Vilnija rausvo atlaso šviesoj
Ir nebeatskiri – diena, ar rytas,
Ar tiktai sapnas rudenio vadoj.

Rausva šviesa šiltais šešėliais sklaidos,
Anapus gatvėje troški diena.
Užsukome netyčia- lyg per klaidą,
O pasijutome lyg buvę čia.

Staliukas keturiems. Jaukus laukimas
Ir rodos, viskas čia sutverta dviem.
Gal būt todėl ir atvedė likimas,
Tarsi neleisdamas užeit kitiem.

Diena į jaukų vakarą pavirtus
Atvėrė amžiams uždaras duris
Ir klaidžioja širdy šiek tiek apgirtus
Taip panaši į aitvarą lemtis.

Užtvindę krantą, karštos bangos ritas,
Vilnija rausvo atlaso šviesoj
Ir nebeatskiri – diena, ar rytas,
Ar tiktai sapnas nuodėmės pradžioj...
Pasuk iš kelio tamsią naktį.
Gūdžiam likimo glėbyje
Ateik gyvenimo uždegti
Ir susideginti  jame.

Ateiki pasitikt likimo
Ir išsilieti naktyje,
Pabėk nuo keisto įpratimo
Gyventi vovere rate.

Atveski šėlsmą gūdžią naktį
Sulaužęs nuostatas visas
Ateiki pasaką pasekti
Nebegalvodamas – O kas…

Tebus akimirksnis palaimos
It žaibas vidury žiemos,
Gal tos trapios trumputės laimės
Gana bus ligi pabaigos…

Gal mes ištirpsim ir į žemę
Sugrįšime visai kiti.
Išklausę ką mums žvaigždės lemia
Laimingi, bet  nesutepti…

Dar pabūk. Mūsų valandos senka.
Iš namų neišveski nakties.
Pasiguldęs likimą ant rankų,
Pasilik. Mūsų valandos senka,
Neišeik. Neišneški vilties.Tegyvenu laiškais.
Tarp išsakytų žodžių
Ieškodama tikrosios paslapties
Randu tik žiedlapius
Kelių bekvapių rožių
Iš kažkada žydėtos praeities.

Tegyvenu laiškais.
Sklaidydama iš lėto,
Bandau atrasti intarpą tiesos,
Ir slysta palaidais
Garsais, seniai girdėtais
Link nerimu paženklintos pradžios.

Dėliodama taškus
Atsiverčiu likimą,
Lyg stalo kortas pažeriu datas.
Netraukdama išsirenku
Pavargusį laukimą
Ir išvedu į ilgesio lankas.

Tegyvenu laiškais,
Paprastumu mįslingais,
Kur tiek nepakartojamos slapties,
Kur mintys klaidžioja
Koridoriais tvarkingais
Be jokio  išėjimo ir tremties.
Šiapus lango tik aš ir ruduo.
Kartais uždegam žvakę ir šnekam.
Nebežinom kelintas skaitmuo-
Neskaičiuojam ir niekam nesakom

Kiek tokių įprastų vakarų
Prie nedrąsiai bemirksinčios dagties,
Kiek painių ir svarbių paslapčių
Saugo tvirtos gyvenimo sagtys.

Viskas šiandien, šįvakar, šiąnakt…
Kaip suspėt iškalbėti likimą,
Kaip toje naktyje išsitekt,
Ir išsaugoti žvakės degimą.

Šiapus lango tik aš ir ruduo…

Šuke rašau gyvenimą
Ant miesto grindinio-
Duobėto ir nušiurusio
Likimo sprindinio.

Ir plinta raštas, kaip liga
Aplinkui židinį,
Palikęs pėdsaką laike
Šuke rašytinį.

Vitražais sielos margintą,
Šešėliais lygintą
Ir atpildo belaukiantį,
Kad bus atlyginta.

Už nevilties tylėjimą,
Už griausmą glūdintį,
Už skaudantį mylėjimą,
Lyg šunį budintį.

Skeveldromis drėkstos vilties
Eskizą tarpinį
Paliksiu prie pradžios versmės
Lyg gražų karpinį.

Šuke karpytą iš grubaus
Dulkėto grindinio
Ranka pavargusio žmogaus-
Lemties augintinio.


Ir vėl, sūnau, aš tiktai laišką
Iš ilgesio spalvų pinu…
Ir tau ir man šiandien neaišku
Kiek dar tokių pačių laiškų

Į tolimas šalis rašysiu,
O naktimis tiktai sapne
Aš tavo sapną aplankysiu
Nepasilikdama jame.

Rašai, kad viskas klostos sklandžiai,
Kad jau šiek tiek apsipratai,
Kad įdegis įsėdęs brandžiai
Ir, kad šnekiesi svetimai.

Tik ilgesys lyg rūdys ėda -
Troškimas artimo, brangaus…
Ir man, sūnau, jau miglos sėda
Ant tavo atvaizdo blankaus.

Bandau tikėt, kad viskas sekas,
O telefono gaudesy
Tik trumpos ir konkrečios šnekos –
Ar tu esi ir kaip esi…

Kas taip gyvenimą sudarkė,
Išblaškęs pasviečiui vaikus?
O Viešpatie, bent tu užtarki
Prieš negandas, netekimus…

Ir vėl, sūnau, aš tiktai laišką
Iš ilgesio spalvų pinu…
  


O kūnas vėl alsuoja tavimi,
Įkaitęs linksta tik į tavo pusę
Ir glaudžiasi sava paslaptimi
Dvi širdys proto balsui nepaklusę.

Sutrupinę pasvirusius slenksčius
Į tolį skverbiasi nebylios akys
Ir nugula pavargusius pečius
Slogus laukimas, ilgesį išsakęs.

O kūnas vėl alsuoja į tave
Ir vėl  dalindamos save per pusę.
Suklupdo savo paslaptis šalia
Dvi širdys, proto balsui nepaklusę.


Kol perskeltas dangus į žemę žeria
Rieškutėmis sustingusius lašus,
Ateik į šalčio apsuptą salelę
Į mano sielos dvynį panašus.

Prie jaukiai spragsinčio likimo laužo
Tegul dvi sielos pasikeis namais
Ir artuma, gerumo atsilaužus,
Užsuks  į juos nežinomais keliais,

Kuriais ir mes išėję vėl sugrįšim
Į slėpiningus dvasinius namus...
Ateik į šalčio apsuptą salelę
Į mano sielos dvynį panašus.
Norėčiau parašyti žaismingiau,
Linksmiau. gražiau, šilčiau ir nenuobodžiai.
Kam rūpi menkavertis “pavargau”
Arba pailsę ir nušiurę žodžiai.

Buitis, būtis, gyvenimas, tiesa,
Išvarginę nenuoseklų likimą
Ir ta nesibaigianti velniava
Bevirstanti į  lėtą pritapimą.

Norėčiau nusipraust ir aš nūnai
Pašventintais vandens purslais ir eiti
Į ten, kur sielos kuždasi savai
Ir kur su kaukėm nevalia įeiti.

Norėčiau parašyti visuma,
Tik laikas trupiniais ir ją išbarstė
Nesuskubau ateiti, kaip darna
Nespėjusi sušalti ir apkarsti.

Iš balto sniego pastačiau namus,
Rudens pačiam tamsiausiam pakrašty
Neužgaulius, nežemiškai švarius,
Kaip meilė pirmutiniame glėby.

Nespėjau pasidžiaugt ir štai, nėra -
Ištirpo vos atšilusiam kely-
Nei balto namo rudenio gale,
Nei meilės išsiskleidusiam glėby…

Retai beužsuku. Atvėso
Namų įtrūkęs židinys.
Ir langas – tas, kuris į šviesą,
Nutūpęs šerkšno gėlėmis.

Sustingę  styro šaltos sienos
Bedvasėj ir tamsioj tyloj.
Į ledą šiluma kasdienė
Susimetė jausmų audroj.

Ir krenta žemėn baltos kruopos,
Nagais velėdamos grindis.
Ką reiškia mūsų mažos stokos
Prieš sudraskytą dalimis

Gyvenimą, laukimą, lemtį,
Prieš širdį, aprengtą šalčiu.
jau vakaras. Jau ima temti,
O grįžt ir vėl slidžiu keliu…

Retai beužsuku. Atšalo.
Sugriuvo senas židinys,
O namuose ant pliko stalo
Tik nebegyvas virdulys.

Jau niekas nepakvies arbatos
Ten, kur pasimetė seka,
Kur tiktai šerkšno gėlės retos
Į šviesą žiūrinčiam lange.

Retai beužsuku. Atvėso…

Išgyvensim abu. Kai išdegins
Visą netektį laikas ugnim,
Įkyri atmintis neberagins
Širdį šėlti bemiegėm naktim,
Paskutinio saulėlydžio spindžio
Niūrūs laiko šešėliai neseks,
O už vieno vienintelio sprindžio
Kelias naujas ir mums pasiseks.
Kai pajusim, kad vėjas užpustė
Ir neliko pėdų įspaustų,
Kai išmoksime nebesuklusti
Tarp dulkėtų klavišų garsų,
Išgyvensim. Paminę likimą,
Atžymėję datas netektim,
O lėtėjantį savo bėgimą
Apvynioję naujom paslaptim
Išgyvensim. Abu išgyvensim,
Tik ar tokio gyvenimo reik…
Praeitis neužges. Ja rusensim.
Jeigu tokio – tai eik ir išeik.
Žinau, kad man
Negalima kaip Tau –
Be priekaištų,
Be sąžinės graužimo,
Be amžinos kaltės,
Kad atėjau
Tam neturėdama
Dangaus leidimo.
Tokia tiesa.
Tiktai nesuprantu,
Kodėl abi nešiojam
Jausmą vieną,
Tik Tavo kelias
Buvo be tabu,
O aš pavėlavau
Ne vieną dieną.
Kai švelniai glostai
Mylinčius pečius,
Aš mintimis
Išglostau visą kūną.
Tu nebijok,
Aš tiktai į svečius
Ir tik svajonėse-
Kitaip nebūna.
Net nežinau
Ar dar pavydžiu Tau.
Likimas toks
Ir aš pavėlavau.
Kalbu su tavimi,
O žodžiai dūžta
Į šaltą sieną
Kambary tuščiam.
Negirdi niekas,
Tik šviesa suklusta,
Mirksėdama gaubte
Neišvaizdžiam.
Ir aš balsu
Gyvenimą, lyg knygą
Skaitau berimstančioj
Dienų gausoj
Ir tokį, kaip ir buvo –
Basą, pliką, paklydusį
Kasdienėje  klastoj
Atsivedu prie tavo
Laiko rūmo.
Verčiu kiekvieną
Lapą iš eilės –
Be užsilikusio
Naivaus orumo
Pati neberandu
Tikros esmės.
Kalbu su tavimi,
O žodžiai dūžta…Toli, toli -
Už tūkstančio naktų,
Už begalės kelių
Atgal į laiką,
Begrįžtant į anapus
Už klaidų,
Tolimame sapne
Mažučio vaiko
Vaikystė žaidžia
Stiklo šukele,
Saulėkaitoj
Pavirtusia į lobį -
Stiklinė laimė
Saulę skrosdama
Tokia turtinga,
Ir tokia beglobė.
...toli, toli,
Už tūkstančio naktų…Kiek dar draskysite
Nagais likimą kruviną -
Klastos ir neapykantos nagais,
Vėliau sutvinkusį ir drumstą turinį
Ištrėkšit po tikėjimo langais?
Kiek dar akmenimis  į sielą atvirą
Svaidysit beskubėdami šalin,
O švarioje it sniegas gatvėje
Nudelbsite akis žemyn?
Į kokį ežerą  sutvenkę aklą pyktį
Paleisit nuotėkių keliais
Ir ką po to galėsite palikti,
Tikėjimą suplėšę gabalais?

Susitiksim į vakarą,
Vėtroms nurimus
Mūsų laiko stotelėj
Senam prieklėty,
Ten, kur bėgančio laiko
Išblukusios žymės
Vis dar veda likimą
Link laužo nakty.
Link kaitraus
Ir neblėstančio
Sutemų laužo
Šaltoje nevilty
Pasidžiaugt šiluma,
Tik kasnakt šį tikėjimą
Vėtros sudaužo
Į nubėgančio laiko
Grumstus kelyje…

Vogtą  meilę įsupus į šaltį,
Palikau pakeliui į namus.
Tegul išperka menamą kaltę,
Teišgirsta kaip draskos dangus.

Įsisiautėję  pūgos pašėlę
Teišdraiko šešėliais sniege.
Jau ir taip  ją - lyg nuosavą lėlę…
O juk ji - iš kitos pavogta.
Mano naktys,
Kalbuos su jumis –
Kartais reikia
Kažkam išsilieti.
Jūs tylenės -
Jums prabėgomis
Iškalbėti
Gyvenimą knieti.
Tamsios sruogos
Kartėlį uždengs
Nebūty paskandinusios
Skriaudą
Ir užspaudę akis
Pasilenks
Prie vaitojimo
Tylą priglaudę…
Ir užlies
Visavaldė tamsa
Atsiliepus į aklą šaukimą
Ir dienos
Nebeliks  naktyje,
Ir to keisto
Beprasmio bėgimo…Pabelsk ir aš atversiu
Duris seniai nevarstomas,
Takus žiedais nubersiu,
Tik kelias liks nebarstomas,

Kad niekada ir niekas
Nebeklebentų durų,
Kad laimė, tarsi miegas
Po saulės procedūrų –

Klampi, saldi, įkaitus
Ir perštinti, ir gelianti,
Lig galo išsiskleidus -
Tokia šilta ir verianti

Baltųjų perlų turtą
Beslystantį išgirstų
Ir nėrinį, lyg burtą,
Paklydusį tarp pirštų,

Sutraukytų ir liktų
Dvi sielos apsinuoginę-
Be baimės, be reliktų-
Lyg po saugiausia stogine.

Kur niekada ir niekas
Nebeklebentų durų,
Kur laimė – tarsi miegas
Po saulės procedūrų.


 


Du bokalai, eglutė ir aš…
Toks likimas. Ir nieko negaila.
Tu žinai, aš žinau, kad ne mes
Už klastingo gyvenimo vairo.

Už Tave, už save, už Metus
Ir už tai, ką jau teko patirti.
Tai jau daug. Net daugiau už kitus
Turim ką  su savim pasiimti.

Tu - ne mano. Ir aš ne Tava.
Šiąnakt vėl išmesti – lyg ne žmonės.
Sielos kūną palikę toli
Dar negrįžo iš savo kelionės.

Toks likimas ir nieko negaila.
Tu žinai, aš žinau, kad ne mes
Už klastingo gyvenimo vairo,
O ir vėjas – ne mūsų bures…


Rimsta naktys suglaudę bures,
O į lovą ir vėl pilnatis
Savo šaltą šešėlį įmes
Ir tikėsis, jog ši sueitis
Tai dermė tarp dangaus ir žmogaus,
Tarp tikėjimo ir tarp lemties.
Tik ar kas prisiglaudęs paklaus
Ar nešalta šešėly nakties...
Žinau, kad tai praeis
Ir vieną rytą
Nubusiu tamsoje
Ir be tavęs.
Žinau, kad mūsų
Meilė išmainyta
Ir ją išmainėme
Tikrai ne mes.
Gyvenimo taisyklės
Groja maršą,
Nes visos išimtys
Kažkur šalia.
Pakelkim tostą
Už mažutį farsą,
Už tai, kad į kitus,
Ne į save išeiname
Su maskarado kaukėm,
Neskaudindami jų,
Savęs išduot
Ir nubrenda
Gyvenimas palaukėm,
Neleisdamas
Akimirkai sustot,
Priglust, pajaust,
Išgerti visą karštį
Ir tik vėliau
Suderinti stygas,
Ir paskutinį
Puslapį užversti
Lig galo prirašytą-
Be P.S.

Tame trapiam
Gyvenimo take
Tiesiog pabūkim
Tam pačiam sapne -
Kur žiemos
Po storiausia gūnia,
Paslėpę beviltį –
Rudens bastūnę,
Kur saulė
Į aukščiausią
Tašką grįžta
Ir vėl iš naujo
Tęsti pasiryžta.
Kur vasaros
Ant nemigo sūpynių
Išvargę ilsis
Po dienos lenktynių,
Kur šėlsta audros
Ir jausmai tikri,
Kur tik palietę
Virstam savimi,
Kur akys, pirštai,
Lūpos sakmę seka,
Kur balsas,
It skaidrus
Šaltinis teka.
Šiame trapiam
Gyvenimo take
Nors vieną naktį
Tam pačiam sapne…
Iki tavęs – tik traukiniais,
Kuriuos girdžiu kiekvieną naktį…
Tiesiais, nugludintais keliais
Ir aš bevelyčiau pasekti.

Bet jais nubėga tiktai mintys,
O kūnas slankioja apsunkęs -
Seniai beaistris ir beviltis,
Bešluostantis likimo dulkes.

Iki tavęs  - gal traukiniais,
Gal pilnatim ar užtemimais
Keisti  linkėjimais ateis
Pavirtę laiko piligrimais…
Jeigu ne tu, aš  neišdrįsčiau eiti
Taku, kurį parodei kažkada…
Ne tiek jau daug šiandieną pasikeitę,
Tik be tavęs man nejauku jame.
Tik be tavęs - rudens šešėliais draikos
Bauginanti ir įkyri tamsa,
Tik be tavęs, juo iškeliaująs laikas,
Kaskart dažniau padvelkia nykuma.
Pažvelki į akis.
Kodėl jos slysta
Kaskart pro šalį
Būdamos greta,
Kodėl jos niekad
Susitikt nedrįsta
Su nuolat
Prasilenkiančia tiesa.

Apgaulės šydas,
Nerimu pritvinkę,
It susitelkę
Sangrūdoj ledai-
Taip greit ištirpt
Ir pasiduot nelinkęs
Ir driekiasi
Voratinklio  kerai.

Apraizgę praeitį
Tolyn nuslysta
Ir, rodosi, kad
Išeities nėra,
Kai visos tiesos
Ima ir paklysta
Siauram gyvenimo
Labirinte.
Kiek daug žinau  -
Žinau, ko nedaryčiau,
Ką dievinčiau.
Mylėčiau kaip… Žinau
Kalbėčiau ką
Ir ko nebesakyčiau,
Jei tik likimas
Lemtų pagaliau…

Žinau kada atleist,
Kada paguosti,
Kaip rūpestį
Pasidalint pusiau,
Kaip dviese ankšta
Laime apsijuosti…
Tiktai tavęs nėra,
Ir aš buvau…

Tau keista. Atėjau paklusti –
Dar kartą nusilenkt likimui,
Prie merdinčios vilties priglusti
Ir padėkoti supratimui

Už žingsnį paprastą ir aiškų,
Už kelio atkarpą atlaidžią
Už Tavo paskutinį laišką,
Kuris nutvilkė, bet nežeidžia.

Už tą taikios ramybės būvį,
Už Dievo laikiną pastogę,
Kurioj kiekvieną sielos pjūvį
Išsilaižau lyg žaizdą slogią.

Tau keista – atėjau paklusti…


Sugėrę skausmą - pernykštį sniegą
Ar beatversim, jei vėl pabels,
Ar užmigdysim nuskriaustą miegą,
Pasiūlę gurkšnį drungno vandens.

Ar atidėsim į laiko kraitę
Laukimo šventę- lašą rasos,
Ar bemokėsime  skriaudą įkeitę
Paliesti pradžią naujos tiesos.

Kūno takais braidžios mintys paklydę,
Pirštų galiukais žaizdas kedens,
Į karštą kamuolį geismą išlydę,
Jį visą kelią dulkėm ridens

Kol pasidengs visos buvusios rievės,
Kol suminkštės  susilietę randai,
Kol sutvirtės susidariusios žievės
Ir pasitrauks ištuštėję sapnai.

Šliaužios rimtis, pranašaudama taiką
Painioj kelionėj klampaus rudens
Suvėlę skausmą, praeitį, laiką
Ar beatversim, jei vėl pabels...

Blaškiaus, ieškojau minioje,
Belaukdama metus barsčiau,
Neiškeičiau pakelėje
Ir į kitus neišmainiau.

Sudužo perlai netikri,
Suskilo stiklas į šukes
Ir likom mūsų lapkrity
Tik TU ir AŠ. Tik TU ir AŠ.Vedžioju pirštais tavo kūną,
Lyg Brailio raštą neregė –
Tai slysteli, tai vėl užkliūna
Kažkur iškritusi raidė.

Skaitau, lyg knygą, man rašytą,
Be sudėtingų paslapčių
Kiekvieną naktį, o iš ryto
Vėl ieškau ištrintų raidžių.

Įkaitę pirštai veda ranką
Koridoriais Tavos slapties
Ir šioj kelionėj neužtenka
Taip greit ištirpstančios nakties.

Vedžioju pirštais Tavo kūną
Lyg Brailio raštą neregė,
Kol pirštai ima ir užkliūna
Ten, kur  paklydusi raidė…Nusėsiu  bučiniais  šį painų kelią –
Švelniais, aistringais, degančiais viltim,
Net atokiausiai slypinčią kertelę
Užpildysiu  liepsnojančia ugnim.

Banga atūšiu. Duždama į krantą,
Pursluos įsupus, glostysiu vėsa
Ir užliūliavusi  dar gyvą  randą
Suvilgysiu jį bučinių rasa.

Nuseksiu bučiniais kelionę pirštų -
Nerimastingai  skubančiais, drąsiais
Ir smigsime  į  begaliniai tirštą
Palaimą nebevaldomais jausmais…


Ką šiandien besakyčiau – liks ne tai.
Širdy vis dar negęstantys jausmai
Srovena nenutrūkstama gija,
O žodžiai – tai tik tiltas į tave.

Ir tas  - perdėm trapus ir be ramsties
Virš apačioj išplitusios drumsties…
Ką šiandien bedaryčiau – viskas Tau,
Brangus ir nepasiekimas žmogau.
Aš dar ne kartą grįšiu. Audrai kimstant
Ateisiu laiko pamirštais takais
Ir vakarop, į jūrą  saulei grimztant.
Užklosiu išsidraikiusiais plaukais.

Užliesiu vilnimi ir bėgsiu  slėptis,
Kad ši išdaiga liktų nekalta,
Kad dingtų visos persekioję slėgtys
Ir kaltės, virtę nuodėmių našta.

Kad liktum tu ir liktų mano laikas,
Į nežinią  nusekdamas pėdas,
Kad nusidriekęs praradimų šleifas
Paliktų nereikšmingas detales.

Aš dar ne kartą  grįšiu, saulei  tekant
Pajausti, kaip alsuoja ramuma,
Priglaudus  sielą išklausyti  sakant,
Kad reikalinga, laukiama, sava…
Apie tave jau rodos viskas parašyta
Ir taip mažai – tu neišsakoma
Dažnai  išduota, skaudinta, mainyta
Ir  niekada iš anksto neužsakoma.

Tik paslaptys subėgę prisimins,
Kuo būtų žemė be tavęs pavirtusi,
Ir  džiaugsis, ir prakeiks, ir pasigirs…
O man  gražiausia - kai lengvai apgirtusi.Apsilankyk, juk nebuvai nė karto
Ir nesvarbu dėl kokių priežasčių.
Kiekvienąkart, stovėdama prie vartų
Ne tolstantį – artėjantį jaučiu.

Ir rodos viskas žinoma ir aišku
Ir paslaptis – seniai ne paslaptis
Tuomet kodėl jau perskaitytus laiškus
Ir vėl rūšiuoju  savo mintimis.

Apsilankyk, juk nebuvai nė karto…

Nenoriu grįžt
Ir neprašau atgal
Ir netgi laiko
Neprašau gražinti
Tiktai maldauju,
Nepraeik prošal,
Padėk nuo laiko
Vėtrų  apsiginti.Rožių žiedlapiais snigo ir snigo,
Visą kelią per naktį į rytą
Sklandė rožiniai šilko lapeliai
Ir lytėjo, ir glostė, ir vyto…

Jųjų kvapo prisodrintas oras
Įsigėrė į plaukus, į kūną
Apsvaigindamas budintį laiką
Lyg  įkyrų nakties pareigūną.

Įsiropštęs į rožinį patalą
Susiliejo į vientisą karštį,
Kol svaigus sueities aromatas
Rožių žiedlapiais sielą išbarstė.Tegul tebus
Ši skausmo ašarėlė,
Nuslydusi
Likimo skruostu,
Lengvu šydu,
Reta užuolaidėle
Ant  šėlstančio
Ramybės uosto.
Šilta rasa
Ant vienadienio rašto,
Suvilgiusia
Naujos gyvybės  seką,
Kad ją sušildžiusi
Pati suprastų
Nelengvą , bet iškilnią
Laiko šneką.


Leisk išeit-
Nepasiėmiau nieko,
O ir Tu nebuvai man dosnus-
Ėjo dienos pavargę, paliegę,
Kol išvirto į skausmo  metus.
Nuvilniję šešėliais per sniegą,
Jie išeina visai svetimi,
O juk buvo ir naktys bemiegės,
Ir rytai artimi, artimi…
It  tikėjimo atšvaitas šventas-
Laumžirgėlis rasotam lange
Ir sūnelis – gandrų iškalentas
Atriedėjusiam bričkos rate…
Leisk išeit. Juk nepaėmiau nieko.
Nebuvai man dosnus… Na, o tau…
Išretėjusią maršką palieku,
Kurioje taip ilgai  gyvenauTurbūt gerai, kad viskas liko
Rugių lauke anuo metu…
Tu nematai kaip aš senėju,
Aš nematau kaip sensti tu.

Vaikai užaugę skirstos laimę -
Vienam daugiau, kitam mažiau,
Kaip ir tame vaikystės kaime,
Tik šiandien viskas dar painiau.

Mums nereikėjo limuzinų,
Išbraidėm vieškelius basi.
Namai ir mūsų ir kaimynų
Lig galo buvo atlapi.

Ir  dienos… Kokios ilgos dienos
Nuo ryto ligi sutemų,
Dabar į vakarą kasdienį
Įbridome ligi ausų.

Akis pramerki  jau pavargęs,
Iš lėto ridenies žeme -
Namai, trumpa kelionė, darbas -
Vien rutina ir rutina.

Gal ir gerai, kad viskas liko
Išplaukiančiuos rugių laukuos
Atrodo vakar susitikom,
O kaip seniai  viena iriuos.

Neišeik. Neišeik prieš pat lietų.
Tvankuma jau suguldė vaikus,
Kelio dulkės nusėdę ant kieto
Žvirgždo glūdina akmenukus.

Neilga ši klastinga ramybė
Greit šią darną suplėšys žaibai.
Neišeik prieš sutvinkusį lietų.
Neišeik… Neišeiki  visai…

Pašokim. Ir tegul šiek tiek paskauda,
Tegul sudilgsi širdyje šiąnakt,
Išliekim tango savo sielos raudą
Ir nebijokime kažko netekt,

Ko dar nespėjom išbert… Kas liko
Pasidalinkim lygiai, be skriaudos
Surasti esmę šįkart pabandykim
Ne žodžiuose, o  kūno judesiuos.

Pašokim paskutinį savo tango,
Gal gi  agonija nebus žiauri…
Maestro,  muziką! Vilkai už lango
Seniai jau  tyko grobio alkani.Iššukuok mano plaukus, likime,
Nedraskydamas – šukom retom,
Lai suguls visos mintys nurimę
Išravėtom, tvarkingom vagom.

Kai ryte atsibusiu iš miego,
Sušukavęs supink į kasas
Ir įsek baltą žvaigždę iš sniego,
O paskui, nusiplovęs rankas,

Atsisėski prie pusryčių stalo
Sukalbėti rytinės maldos
Ir palaiminki kelią be galo
Ir tikėjimą be pabaigos.

Iššukuok mano plaukus, likime,
Nedraskydamas – šukom retom,
Lai suguls visos mintys nurimę
Išravėtom, tvarkingom vagom.

Kai ryte atsibusiu iš miego,
Sušukavęs supink į kasas
Ir įsek baltą žvaigždę iš sniego,
O paskui, nusiplovęs rankas,

Atsisėski prie pusryčių stalo
Sukalbėti rytinės maldos
Ir palaiminki kelią be galo
Ir tikėjimą be pabaigos.Jei leisi pasisemt iš šulinio
Samtelį savo atsinešiu,
Šlakelį  menką laimės turinio
Į šaltą trobą parsivesiu.

Užteks ilgam. Į jį žiūrėsiu
Kaip į sparnuotos laimės brydę
Iš šalto ąžuolų pavėsio,
Kur amžiai ilsis pasiklydę.
Kartais rodos   - pasaulis verčiasi,
O jis stovi  kaip ir stovėjęs
Ir kas ten viduj taip beldžiasi,
Ir iš kur tas nerimstantis vėjas.

Rodos imtum – atsargiai  priglustum,
Ir nurimtų  pašiurpusi žemė.
Kiek tereikia nedaug, kad nubustum
Ir kiek daug už akimirką ramią.

Nekviesk manęs.
Atgal negrįšiu.
Skeveldrų neberankiosiu
Perniek,
Retais sapnais
Į praeitį užklysiu
Tik kaip praeivė
Ta, kuriai vis tiek
Ką ten sutiksiu –
Šilumą ar šaltį.
Įsigalioja laikas
Senaties.
Net meilę
Susigūžusią į kertę,
Ir ją paliksiu
Teismui praeities.
Nekviesk manęs.
Gal vieną gūdžią naktį
Išmanius protą
Bėgsiu iš paskos.
Nebemeluosiu sau-
Vis dar viliuosi
Sulaukti savo
Beprotės dienos.

Kalbėk ir nesvarbu
Ar tiktai tiesą,
Aš atsirinksiu
Palengva, vėliau-
Kai nematysiu,
Kai nebegirdėsiu,
Kai per atstumą
Viskas paprasčiau…Pas tave neatsinešiau nieko,
Su tuščia viltimi atėjau.
Praeities nenorėjau išniekint,
Ateities gi – pati nežinau.

Gal ir atsekė mintys iš paskos –
Jos paklydėlės ieško namų,
Bet ir tavo širdy vėtros draskos,
Bet ir tavo kely neramu.

Pamažu tirpsta rudenio vaškas,
Stingsta jo gintariniai lašai,
O tikėjimo virpantis taškas
Toks netikras ir jo tiek mažai.

Atitirpstam ir mes kaip ta žvakė,
Uždegta jau visai vakarop,
Prisiminę jaunystę  ištakią,
Ir pasiuntę likimą velniop.Ir vėl lyg išmaldą - tik likučius
Naktis sužėrė nuo pilnatvės stalo.
Et, koks gi tu, gyvenime, skalsus
Ir nuoseklus - be išlygų lig galo.

Kas puodžiaus – puodžiui…Tebūnie ir tiek.
Kiekvieno celėj rasis rugio kruopa,
Vandens šlakelis  ir nereiks perniek
Keiksnoti pertekliumi savo stoką.

Et, koks gi tu gyvenime skalsus…

Tavo rankose – mano širdis,
Mano lūpose - Tavo vardas
Apraizgyta tinklais paslaptis
Ir žinojimo kelias suveltas.

Čia juk viskas ne taip kaip visiems,
Atitvertas žinojimo laukas
Lyg akiniai nuo saulės akliems
Į pagalbą tikėjimą šaukias.

Bet ir jo, tarsi oro mažai
Ir eini vis pamesdamas kelią.
Mano širdžiai Tavieji delnai –
Paskutinė kelionės stotelė…

Čia juk viskas ne taip kaip visiems.
Kai nubudę jausmai, tarsi vagys
Tyliai slenka namo paryčiais,
Pasislėpę vertybės benagės
Saugo savo ramybę tinklais.

O juose- tik nenuoramos kuojos.
Negausi ši beprasmė žūklė
Kol    samanų  patalą klojas
Nerami, margaspalvė kaltė.

Nusimetusi nuodėmę saldžią
Lig drobulę nuo savo pečių
Godžiai geria akimirką gardžią
Lig pačių paskutinių gaidžių.
Nuimk tą kuprą,
Liaukis bausti, Dieve,
Užritinai ir pamiršai.
Sakai nepamaldi,
Sakai – bedievė
Ar taip atvest
Tikėjimui bandai?

Tikiu Tavim
Ir be bažnyčios lonkų,
Meldžiuosi
Ne tradicine malda,
Suklupusi
Prie seno namo gonkų
Su Tavimi šneku
Širdies kalba.

Jeigu manai,
Kad aš Tau nusidėjau,
Nubausk bausme,
Kurią atlikt galiu,
Tiktai išlaisvinki,
O mano Dieve,
Nuo nesiliaujančių
Lankyt bėdų.

Atleiski man,
Nebegaliu panešti-
Kupra jau tampa
Nepakeliama,
Arba paaiškinki
Kaip ją numesti,
Arba išvesk, išvesk
Mane iš čia.Tavo karštos lūpos sudrėkino naktį,
Vilnija, banguoja žemė už ribos,
Užmiršau, kad skauda, kad galiu sudegti,
Kad galiu nerasti kelio atgalios.

Prakaito lašeliai  ant odos nutūpę,
Lyg maži  kristalai žvilga naktyje,
Ašarota laimė virtusi į upę
Kaitina ir neša degančia vaga.

Susiliejo buvęs,esamas ir būsimas
Laikas vienlyčiam karščio junginy,
Išsiliejo  žemė  į keisčiausias būsenas
Beprotiškam karščio ir drėgmės kely.

Tavo karštos lūpos sudrėkino naktį,
Vilnija, banguoja žemė po manim,
Užmiršau, kad skauda, kad galiu netekti,
Pakerėta karščio pavirtau ugnim.


Pabūk nuodėmklausiu.
Ne nuodėmes - save
Išpirkti iš likimo pasiryžau.
Neklausk kodėl. Juk
Nuodėmių žeme
Dar niekas niekada
Atgal negrįžo.
Suklups ruduo,
Nukrės lapus lyg obuolius
Pirma šalna suleis
Nagus  į smėlį
Ir stos prieš Dievo teismą
Apsinuoginus,
Nudrėksdama  pavargusį šešėlį.
Pabūk nuodėmklausiu…Stebiu ilgai, kol mažas juodas taškas
Pranyksta horizonto gelmėje,
O mintys lyg sukrus vilkelis blaškos
Įkaitusių jausmų sūkuryje.

Įstrigę žodžiai degina ir peršti,
Lyg žlugtą juos ilgai velės naktis,
Taip ir nesusimojusi  išversti,
Kad išskalautų nešvarias  mintis.
Jei reikės išeiti, eisiu tyliai
Iš tavęs lyg iš šventų namų -
Be audrų, be priekaištų, nebyliai
Vos tik užsitraukusiu ledu
Nešiu maldą sielvartui it jauką.
Skausmui plėšant sielos langines,
Atsirėmus į  likimo šauką -
Į bemiegę tylą be tavęs,
Pasodinsiu prietemą ant kelių,
Iššukuosiu plaukus retomis
Šukomis nuplikusio berželio,
Apipinto Širvio eilėmis.
Jei reikės išeiti, eisiu tyliai...
Klaidų žemėlapis. Kiek klupta,
Kiek kartų provėžose strigta,
Kiek ligi vieno lemto žingsnio
Tiktai akimirkos pristigta.

Kiek klaidžiota ir kiek ieškota…
Žemėlapyje skaudžios gijos
Ir ryškios dėmės, kur sustota,
Ir žalias laukas joms sugijus.

Klaidų žemėlapis. Kiek klupta…Išsiskirkime gražiai, kaip dera,
Pasilikdami  gerais draugais.
Ne į mūšį ėjom, ne į karą…
Kam dalintis  numintais keliais?
Juk norėjome apeit pasaulį,
Išsklaidyti miglą, o kada
Laikėm rankose mažutę saulę…
Ar prisimeni…  Paleidom ją.
Sugrįžimo taką šlavė liūtys, -
Ardė  užtvankas, o dar vėliau -
Vis dažnesnės, vis skaudesnės griūtys…
Vis dažniau,- o ,Dieve, pavargau”.
Išsiskirkime gražiai, kad niekas
Neprimintų sopulių senų,
Kad išėję drąsiai atsitiestų
Mūsų metai  tarp šiltų delnų.

Nepritapau. O man atrodė širdį
Atidaviau į jų rankas…
Jos nereikėjo rauti. Ją sumindė
Savi – ne svetimi ir ne bet kas.
Dienų tėkmės neberikiuoju,
Senokai nerašau laiškų,
Neieškau ir nesimatuoju
Gerokai išaugtų tiesų.
Kiekvienąkart į kitą delną
Ir vis iš naujo, vis ne tau,
Kasdieną vis kitokį velnią
Likimo suodim išpaišau.
Seni geri saitai  sutrūko,
Mazgus jau raišioja visi…
Gal kiek per greitai išsidūko
Laikai žaismingi ir basi.
Vis dar einu į žilą salą
Su  garbanotais pakraščiais
Ir aitriai kvapnų  pievų stalą,
Nusėju žydinčiais  kupstais…
Dienų tėkmės neberikiuoju,
O ir laiškų neberašau
Tik vis sapnuoju ir sapnuoju,
Kad tavo sapną sutikau.
Garsai. Balsai. Į žemę skverbias pėdos.
Išbėgu apkabint… Nepažinau…
Ir vėl į savo ilgesį  be gėdos
Tarsi į  seną  kuprą  įlindau.

Taip toli dar nebuvau nuėjus
Nuo tavęs, nuo mūsų, nuo namų…
Stoviu naktyje, kur vien tik vėjas
Ir deruos su savo likimu.

Savo laime  pasikliauti lioviaus -
Netesėta ji ir svetima.
Taip dažnai ne savo purvą ploviaus,
O švari paliko tik  šviesa.

Žvyro vieškeliais nubėgo laikas
Nesvetingai vedamas kartų,
Įsigėręs kaimo pirkios tvaikas
Tarp išmėtytų mamos skarų,

Keletas šiltų prisiminimų,
O kraitelės pačiame dugne
Popieriaus ir ašarų rietimai
Perrišti nublukusia skiaute.

Taip toli dar nebuvau pabėgus

Nuo savęs, nuo mūsų, nuo vilties
Stoviu naktyje, kur vien tik vėjas
Neišsiderėjus ateities.

Pasigrobsiu tave iš rudens.
Tegul bara senukas, te baudžia.
Ar girdi kaip ragelių garsai
Į melodiją mudu įaudžia?

Įsisupę voratinklių skėty
Užmigdysim tekėjimą  vangų
Ir išleisime širdis  pavaikščiot
Po raukšlėtą devintąjį dangų.


Kas Tu?
Dangaus atstovas,
žemės vaikis,
ar paskutinio
sapno tęsinys,
likimo debesis
trumpam išvaikęs,
ir sklidinas
lyg laimės šulinys?
O gal tik vėjo šiltas
pakraštėlis,
pralėkdamas
nudilgei srovele…
Liaunutės sielos
mažas užvadėlis,
prikėlęs skristi,
o ne eit žeme.Klupdžiau mintis, o jos vis kėlės,
Slėpiau, uždariusi laikiau
Tik jos, lyg prisikėlę vėlės
Pakildavo kaskart aukščiau.

Kad į tave giliau panirtų,
Išbraidę sielą grįžtų čia
Ir ant paties siauriausio tilto
Atgultų poguliui nakčia.

Kad ir pavargę, bet laimingos,
Kad ir  sušalę, bet arti
Susipina  ir tyliai minga
Jaukiam rugsėjo pakrašty.Išskaidžiau širdį ,kūną, sielą
Į atskirus dalis.
Ar taip geriau?  Neklauski mielas,
Telieka paslaptis.

Kada viena iš meilės miršta,
Tegul išeis kita
Į nuodėmių pasaulį tirštą
Ir bus jo priimta.

Tegul  trečioji  ieško peno-
Pasaulis toks dosnus,
Tegul suranda ir gyvena
Sau jaukesnius namus.

Išdalinau joms palikimą –
Po ašarą ir tiek...
Dar - po žiupsnelį supratimo,
Gal jis nebus perniek.

Išskaidžiau kūną, sielą, širdį.
Neklauski ar lengviau.
Jos jau seniai manęs negirdi
Ir vaikšto kuri sau.

Nežinau ar miegojau šią naktį,
Audros raižė  širdies likučius.
Nebijojau išeit ir netekti,
Tik bijojau, ar rasiu namus...
Nebauski, Dieve,
Paklydimų vagos,
Išraižę sielą
Akmenim užvirto
Kol dienos
Ir bevalės, ir melagės
Išsivadavo
Iš likimo girto.
Išsaugoki šį
Gležną išlikimą,
Užpildyk turiniu
Žaizdotą širdį
Ir vesk su saule
Kol dar nesutemo,
Kol dar šalia
Išliko tie, kur girdi.
Suvarstyk
Išsiplaiksčiusią
Kelionę
Po  tik atžėlusią
Ir švarią pievą,
O glausdamas
Išsprūdusią  dejonę
Nerūstauki...Nešėlk...
Nebauski, Dieve.
Ne tavo. Tu neklydai. Apgavau.
Tą naktį, kai ėjau į šaltą lietų-
Ėjau į niekur, bet nemaldavau,
Kad man atleistumei ar pagailėtum.
Tad nemaldauk ir tu. Aš jau toli.
Mus skiria ne atstumai ir ne kliūtys
Mes nepažįstami ir  svetimi
Kaip nepažįstamos ir mūsų būtys...

Tarsi laukčiau lietaus...
Juk žinau,
Kaip skausmingai
Į ilgesį laša,
Kaip įkyriai
Kokiais gi keliais
Savo šlapią
Grasinimą neša.
Kaip jis skrodžia,
Kaip stingdo į ledą,
Kaip vidun,
Lyg į sąžinę teška...
O aš laukiu  lietaus,
Nes širdis
Lyg išdžiuvusios
Samanos traška.
.................................
Tarsi laukčiau lietaus.
Tarsi laukčiau...

Tavo rankom net ruduo
Šilko verpalais sulopo
Ir nurimsta, ir neskauda,
Ir nei vieno margo lopo.
Nors iš seno, bet naujai
Susidėsto visos tiesos
Ir iškreivinti takai
Vėl palieka tiesūs tiesūs.
Tavo rankom  net ruduo...


Dar  valandėlę...
Na gal antrą, trečią,
O jau paskui visam...
Lazdynai riešutus
Jau krečia
Tiktai kodėl ir kam...
Kažkas surinks,
Kažkam reikės juk.
Žiema... Žiema ilga...
Gal pavaišins jais
Lauktą svečią,
O gal jau ir nebe...


Meilė į meilę,
Aistra į aistrą
Visą gyvenimą
Ieško kelių,
Kaitina kraują,
Žadina gaisrą,
O nesuradusi
Lieka tabu.Esu pavargusi ir šalta
O tu vis klausi ar tikiu,
Kad  žemėje ne pirmą kartą -
Gal net  dešimtą gyvenu.

Nepamenu, gal ir tiesa,
Kad nebe pirmą kartą čia -
Gal būt medžiu, gal būt šunim,
Bet dar nei karto - su tavim.


Laižomas liepsnos
Karštais liežuviais
Pabandyčiau bėgti-
Per vėlu –
Nesakau – galutinai
Pražuvęs.
Vis dar gyvas,
Tik negyvenu...

Pjaunamas audros
Ugniniais dalgiais
Gal  ir apsiginčiau –
Negaliu –
Nebemoku,
O bet kaip nenoriu
Nors dar gyvas,
Bet negyvenu...Skverbiuos į tavo paslaptį be gėdos,
Nerausdama, kaip tie rudens klevai,
Ir kol takai gelsvai raudonai rėdos
Skverbiuos į tavo paslaptį be gėdos
Lyg nežinočiau visko mintinai,

Lyg niekada dar būčiau nepalietus,
Neprisiglaudusi savai savai,
Bet širdyje vis nesiliauja lietūs
Ir aš į tavo paslaptį be gėdos...
O tu man nieko nieko nesakai...

Rugiagėlių akim,
Rugių spalvos plaukais
Atsivedi laukimą
Lyg žvėrį vakarais

Išalkusį, bet stiprų,
Su plyštančia aistra.
Ir ta pačia nudiržusia
Rugiagėlių spalva

Išsivedi bebrėkštant,
Išvargusį pernakt,
Palikęs tamsią tuštumą
Ir likučius sudegt.

Rugių spalvos plaukais,
Lyg ežerais akim
Sugrįš ir vėl laukimas
Išalkusiu žvėrim.
Į lango rėmą,
Durų staktą,
Į palubio šešėlį -
Viltis lyg paukštė
Aklinam garde.
Tu priėjai,
Staiga duris
Pravėrei
Ir ji išskrido
Nesugaunama.
 

Žinau tikrai -
ne paskutinį  kartą
Įkalinus
akimirką, save
Neviltimi
prisodrintą minutę
Grubiai į tavo
laiką terpdama
Bandau surasti
atramą nežymią,
Tik atsišliejusi
ne aš – kita...
Savy  nešuosi
tą prakeiktą žymę
Seniai užbrėžtą
nešvaria  spalva
Ir net tada
  vis dar dairausi šlaito,
 Ramaus užutėkio
  painioj versmėj
Nors ir regiu tą  pačią
tamsią kreidą, 
Jos ryškų rėžį 
smengančioj duobėj...

Suėjo visi tarsi dvasios
Ir kapsi prisirpę lašai –
Ir laiškas, kurio neparašius,
Ir  laikas, kurio tiek mažai.

Ir skolos iš vakar į šiądien,
Ir šalnos, kurios jau dažnai,
Nudriskęs  laukimas kaip tądien,
It suplėšytos laimės skvernai...

Išdrikę nelaimintos sruogos,
Tarsi raganos laumės plaukai
Ir pažadas – pažadas nuogas,
Kaip ir visi pažadai

Daug čia jų į susirinko į šviesą
Ir kapsi, ir kapsi lašai
Į žemę ledinę, į tiesą,
Į laiką, kurio tiek mažai...
Ne visada žinau kuriuo keliu -
Gal kartais tau atrodys, lyg iš niekur...
Nekeik manęs, jei kartais užtrunku,
Nepriekaištauki, jei nepasilieku.

Einu ir  nežinau, o gal ne čia
Turėjau nešti  išgalvotą  tiesą,
Nepyk, jei būsiu ne visai sava,
Kol Tu skandinsi  šilumą į  šviesą.

Ir kai sėdėsiu ne visai šalia,
Nes mano mintys bus mane išvedę...
Nerūstauk Dievui. Ne sava valia
Kaskart einu per dykumą bežadę.
Tu vis klausi, kodėl gi į  laiką
Atidėjau visus likučius,
Tu manai, kad žinau?
Gal taip reikia,
O gal saugau šešėlių namus,

Kol dar blaškos pasieniais  pavargę,
Eina, klumpa ir skęsta viduj,
O juose - visos durys
Bevelkės
Ir tos pačios – visai pažemiui.

Gal todėl  atsirėmęs į žemę
Kartais toks ūkanotas dangus,
Ir tos brydės
Po širdį neramią...
Ir tas mano likimo  žmogus...Tas kankinamai atviras veidas,
Ašarotas akių atspindys,
Tarsi sielą, lyg žmogų išleidus
Į nežinomas Dievui šalis.

Lyg žaizda, atsivėrus iš naujo,
Lyg slogi nevilties atmaina,
Ašarota gelme atnašauja
Išsiveržusi laiko lava.

Šniokščia šiurkštūs saulėlydžio syvai,
Aimanuoja papėdėj akmuo,
Ir bedūžtantys stiklo masyvai,
It sutrupintas metų  skersmuo,

Meta iššūkį Dievui ir laikui,
Pasiglemžę išvogtas viltis
Ir slepi savo skausmą lyg vaiką
Į sudrėkusias vėtrų akis.Komentarų nėra: