2013 m. liepos 25 d., ketvirtadienis

Velykiniai sveikinimai


Su sprogstančia žilvyčio šakele,
Su žydinčiom žibuoklėm ir purienom,
Su kupina  margučių kraitele
Mes pasitinkame Velykų dieną.
Visa širdim tikėdami pradžia
Gražaus pavasario, derlingų startų
Ir, kad kiekvieno mūsų kelyje
Neliktų neatidarytų vartų.


 

Velykų varpo dūžiai  artėja
Žemė nubudusi laukia žmogaus,
Laukia arėjo, laukia sėjėjo,
Laukia ir Viešpaties Dievo sūnaus,
Kad prisikėlęs laimintų žmogų,
Darbą kiekvieną, pradžią dienos,
Kad po kiekvienu palaimintu stogu
Niekad netruktų šviesos ir skalsos.
Būkit palaiminti! Šventos Velykos
Teneša laimę į Jūsų namus.
Būkit atlaidūs, būkit atjautūs,
Laimei atverkit langus visus.
Šlaitai melsvom žibuoklėm džiaugias
Vos tik pavasarį sutikę
Ir linki Jums beribės laimės
Juk žemėje ir vėl  Velykos.
Tai begalinio džiaugsmo šventė,
Pražįsta žemė, sodai, žmonės
Ir tie, kurie namo sugrįžta
Iš savo tolimos kelionės.
Visiems į širdis džiaugsmas plūsta,
O laimė užkrečia kiekvieną,
Lai nieko namuose netrūksta
Prisikėlimo šventės dieną.Būkit laimingi sulaukę Velykų,
Keliasi žemė, kilkit ir jūs
Saldžių pyragų, tvirtų margučių,
Lai jūsų stalas džiugins visus.
Pačią gražiausią pavasario šventę
Tegul palaimina Dievo ranka,
Tegul kiekvienas laimę suranda,
Ir tegyvena su ja širdyje.


Pavasaris įsibėgėja.
Vėl šventės aplankys namus
Ir vėl tikėjimo ir meilės
Linkėjimų gausa užplūs.
Tegul velykiniai margučiai
Papuošia stalą, o kieme
Būrys mažų gražių vaikučių
Juos nuridena kalvele.
Te kiekvienus namus palaima
Lydės kasdieną  kelyje
Tad pasimelskime už laimę
Prisikėlimo dienoje.Rytas bunda, rytas kyla
Į prisikėlimo tylą,
Kur margučių  pilnos kraitės,
Melsvos lyg dangus  pašlaitės
Džiugina visus, kas gyvas
Švinta  rytmetis ankstyvas
Ir visiems jums gero linki.
Būkit dosnūs ir laimingi.


Varpai velykiniai jau skamba
Į naują dieną kviesdami,
O saulė pro užvertą langą
Tokia šviesi, tokia skaisti.
Visi išbėkime į lauką,
Pavasario šaukliai jau čia -
Melsvom žibuoklėm šlaitas plaukia
Po beržo sprogstančia šaka.

 
Gražios pavasario tėkmės,
Mažų stebuklų iš dangaus
Naujiems darbams geros kloties,
Ir  laimės lyg gausaus lietaus.
Tegul Velykos dovanos
Ne tik margučių pintines,
Tegul širdis dainuos ir švęs
Prisikėlimo minutes.


Palaukės jau žiedais nusėtos,
Berželiai skleidžia lapelius,
Šventų Velykų rytas bunda
Ir neša džiaugsmą į namus.
Tebūna dienos tik laimingos,
O metai – tik labai geri,
Tegul gyvenimas derlingas
Išlieka visame kely.
 


Laimės kupinus aruodus
Džiaugsmo ir kantrybės klodus
Lai atneš Velykos Šventos
Su margučiais atridentos.
Aitvarai telaimins skalsą
Kad išliktumėte sotūs,
O žiedai baltai lyg pūgos
Išdabins vaisingus sodus.Ši šventė ne tokia kaip kitos,
Ji – tai naujų darbų pradžia.
Daug  žadantis Velykų rytas,
Pavasariniam glėbyje
Jus ves per bundantį arimą,
Praskleidęs beržo šakeles
Ir šlovins žemės nubudimą
Ir į naujas erdves išves.


Skubame pasveikinti. Velykos!
Daug naujų darbų, naujos pradžios,
Artimų žmonių, kurie pritartų
Ir šiltos ne tik vienos dienos.
Lai viltis kasdien į priekį veda,
O tikėjimas kartu su ja.
Darniai sukit savo  laimės ratą,
Ir laimingi būkit visada.


Pavasario šaukliai jau beldžiasi,
Pirmi žilvyčio pumpurai,
Pakrantėse  purienos skleidžiasi
Linksmai  skardena  vyturiai
Ir kviečia keltis, eit  ir šlovint
Prisikėlimą po žiemos,
Tegul žiedai Jums taką kloja,
Tegul Jus angelas globos.

Su Šv. Velykomis!


Saulėtų ir  šviesių  Velykų.
Te laimina  visus dangus
Prisikėlimo šventę švenčiant
Lai džiaugsmas  plūsta į namus
Upeliais, pievomis, arimais,
Visais įmanomais keliais.
Atšvęskime prisikėlimą
Pasidalindami jausmais.Šventų Velykų ankstų rytą,
Kai saulė skverbiasi pro langą
Pasveikinkim vieni kitus,
Pašlovinkime  Jėzų, dangų
Ir paprašykime vilties,
Globos ir meilės, atleidimo,
Kad nebejaustume kaltės
Dėl mūsų žemiško buvimo.


Bažnyčioje varpai jau skamba,
Čia kiekvienam atvertos durys
Ateit  ir sukalbėti maldą,
Kurią kalbėdavo lietuvis
Už tai,  kas su mumis kasdieną
Dalinas  vandeniu ir duona
Tegul šią žinią neša vėjai.
Virš bundančių laukų ir klonių.Lai margučiai bus tvirti ir gražūs,
Lai  namai  gerumą spinduliuos,
Lai darbai sėkmingi nuo pat pradžios
Jus lydės gyvenimo keliuos.
Vėjas  pūs bures  į ten kur  reikia,
Laivas plauks ir greitai, ir lengvai,
Lai  visuos darbuos lydės kantrybė,
Meilės ir  ramybės vakarai.


Su Šv. Velykomis, mielieji,
Daug Jums laimės ir sėkmės darbuos,
Tegul Jūsų saulėtam pasauly
Tik gerumo upės tyvuliuos.
Lai visas dienas lydės palaima,
Supsis  vėjy skambanti daina,
Tegul aplankys  didžiulė laimė
Ir  kasdienė, bet  rami  skalsa.Mes su Jumis, mielieji,
Prisikėlimą švenčiam
Ir linkim Jums ramybės,
Tikėjimo, vilties,
Tegul nuo Jūsų stalo
Velykiniai margučiai
Lyg smagūs laimės ratai
Gyvenimu riedės.

 
Velykos  skverbiasi pro lango plyšį,
Margučiai mirga staltiesės fone,
Visi sukyla eiti į bažnyčią
Palamint Dievą  ir save jame.
Ieškokite tarp žydinčių žilvyčių
Jaukaus prisilietimo prie kaktos,
Tegul  garsai Velykų iš bažnyčių
Visus metus  Jus saugos, ir globos.
Prisikelkim visi. Lai nubunda diena
Su meile didžiule, viltim ir malda.
Tepaliečia kiekvieną savu gerumu
Lai Velykos nutiesia naują taką vilčių
Į tikėjimą, meilę,  naujas  svajones
Ir į Dievo palaimą, ir į laimės valdas.


Bunda žemė, laukai ir arimai,
Kelią žolę laukai po žiemos
O Velykų varpai šaukia žmogų
Prisikelti  prie slenksčio dienos
Ir Velykų pasveikinti rytą
Savo meile ir savo darbais.
Tenušvinta šviesa nematyta
Ties Jūsų langais atvirais.Būkite laimingi prisikėlę,
Būkite palaiminti, sveiki,
Tegul auštantis Velykų rytas
Būna jums lyg atgaiva širdy.
Tegul sklando tik gerumo aura,
Tegul džiugina  nauja diena,
Su Šventom Velykomis, mielieji
Su gražia naujų darbų pradžia!
Daug gražių, tvirtų margučių
Išriedėjusių iš kraitės,
Kol pakrantėse žibutės
Prieš Velykų rytą skleidės.
Kol prisikėlimo rytas
Budo iš nakties šešėlių.
Sveikinkim! Juk šitą rytą
Jėzus Kristus prisikėlė.

Kiek dienų gražių, šviesių prasmingų
Metai dovanoja mums už dyką
Bet pati svarbiausioji tik aušta -
Laimės kupina diena Velykų.
Pasitikite ją širdimi ir meile,
Prisikėlęs Kristus Jūsų laukia,
Ir Šventų Velykų ankstų rytą
Susitikti prie margučių šaukia.


Bėga metai ir keičiasi daug kas,
Tik vertybių kraitelė nekinta,
Šventės šios lyg pavasario laukiam,
Ji ant meilės sparnų užauginta.
Ant tikėjimo pagrindo tvirto,
Ant vilties, kad Dangus viską mato,
Su Velykomis, mūsų brangieji.
Te riedės išsipildymo  ratai.


Tegul išaus vaiskus Velykų rytas,
Atvesdamas Jums laimę į namus,
Tegul gyvenimas margučiais ritas
Pro atvirus tikėjimo vartus.
Tegul karštai pasveikina kiekvieną,
Suteikdamas kantrybės ir vilties,
Lai į kiekvieną Jūsų naują dieną
Įlies Tikėjimo, ir Meilės, ir Vilties.Su  Šventomis Velykomis,
Su prisikėlimu!
Tegul į Jūsų sielą
Prisnigs pūga žiedų,
Tegul sėkmės takeliai
Pavirs plačiais keliais,
Tegul į Jūsų širdį
Nauji jausmai ateis.Pražydo Velykos gražiausiais žiedais,
Pasklido jų kvapas takais ir laukais
Margučiai vilioja gausa ir spalva,
Prie stalo susėda šeimyna visa.
Viens kitam linki laimės, sėkmės ir kloties,
Naujiems pradėjimams didžiulės erdvės.
O mes linkim Jums ištvermės darbuose
Tesikelia rytas su saulės šviesa. Šventų Velykų rytas ankstyvas
Ragina kilti dienai naujai,
Tarsi šauklys pavasario gyvas
Skamba bažnyčioj Velykų varpai.
Šaukia tikėjimui, vilčiai ir meilei
Prisikėlimui ir pradžiai naujai.
Gyvenkit darnoj ir turtingai ir meiliai.
Skalsa tealsuos Jūsų gražūs namai.

 2 komentarai:

Anonimiškas rašė...

Nuostabi velykinė serija!Puikūs, spalvingi atvirukai ir Jūsų poezija...
Esat didelės širdies moteris.
Ačiū Jums!

Gražina

Anonymous rašė...

LOVE SPELLS SUSTABDYTI MOKYKLĄ IR GRĮŽTI SAVO GRĮŽTI
Ar bijai, kad tavo partneris gali apgauti? O galbūt tiesiog norėtumėte saugumo žinodami, kad jis arba ji niekada nesugriaus. Burtai panaikins bet kokią neištikimybės ar apgaulės galimybę, pašalindami bet kokius potraukio jausmus ar geismą, kurį jūsų partneris gali jausti kito žmogaus atžvilgiu. Visi jūsų draugiški meilės jausmai bus panaudoti ir nukreipti į jus. Paslauga bandyti nutraukti santykius, kurie, jūsų manymu, nėra teisėti. Tavo meilužis išvyko su kuo nors kitu? Jūs ką nors mylite, bet šis asmuo jau yra įtrauktas į santykius? norite laimėti loterijoje? sėkmės ir pinigų pritraukimo burtai? nedvejodami išbandykite DR ODION Jis yra sąžiningas ir geras! KONTAKTINIS DR. ODION (drodion60@yandex.com) arba taip pat galite kreiptis į jį numeriu +2349060503921.